Εκδόσεις


Επιλογές
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
19/06/2006
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (EΛ)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για άτομα με μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ανικανότητας, η οποία ήταν μέρος της έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 2002. Η έκδοση περιλαμβάνει πίνακες σχετικά με την ύπαρξη μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας ή ανικανότητας, τις κυριότερες κατηγορίες μακροχρόνιων προβλημάτων, την αιτία και τη διάρκεια τους καθώς και τους περιορισμούς που προκύπτουν όσον αφορά στην εργασία.

Υγεία ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ �ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Η ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (EL)
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
13/06/2006
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΛ - ΔΕΚ - 2005 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €11,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΟΥΝ - ΔΕΚ 2005  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/06/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΜΑΡ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA-EXTRA_EU_TRADE-MAR2006.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/06/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 2006 (EΛ, EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της γης, την υποβάθμιση του εδάφους, τους υδάτινους πόρους, την άντληση και τη χρήση του νερού, την ποιότητα του νερού στους ποταμούς και τα φράγματα, την επεξεργασία των λυμάτων, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βακτηριολογική ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, τη χλωρίδα και την πανίδα, τις εκπομπές αέριων ρύπων (περιλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου), την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων. Περιέχει επίσης στοιχεία για τις δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας στις επιχειρήσεις, ενώ παρουσιάζει και αριθμό περιβαλλοντικών δεικτών για την αειφόρο ανάπτυξη. €17,00

Περιβάλλον ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2006  (EL, EN)
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
29/05/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΜΑΡ - 2006 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΜΑΡ 2006  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
16/05/2006
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, - 2004 (EΛ, EN)

Η έκδοση καλύπτει τους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας και Άλλων Κοινωνικών και Προσωπικών Υπηρεσιών. Η έκδοση παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό επιιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής,την προστιθέμενη αξία και τις πάγιεςκεφαλαιουχικές δαπάνες. €13,50

Υπηρεσίες ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ�ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 2004 (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/05/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΦΕΒ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΦΕΒ 2006  (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
18/04/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - 2004 (EΛ, EN)

Ετήσια στοιχεία για τα οικονομικά χαρακτηριστικά όλων των δραστηριοτήτων που ταξινομούνται στα Ξενοδοχεία και Εστιατόρια. Τα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, τους μισθούς και τα ημερομίσθια, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία και τις πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις. €8,50

Υπηρεσίες HOTELS_RESTAURANTS_2004.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/04/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΙΑΝ 2006 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΙΑΝ 2006  (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
03/04/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΔΕΚ 2005 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΔΕΚ 2005  (EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία