Περιβάλλον - Εκθέσεις Ποιότητας / Μεταδεδομένων


Επιλογές
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2010
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2009
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τη Διαχείριση Αποβλήτων των Επιχειρήσεων
Μεταδεδομένα
Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2008
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2007
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2006
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τις Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις, 2005
Μεταδεδομένα
Έρευνα για τη Διαχείριση Λυμάτων σε Σταθμούς Επεξεργασίας
Μεταδεδομένα
Εκπομπές Αέριων Ρύπων


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία