Εκτύπωση


Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου

Φεβ 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Μαρ 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

10/05/22

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Μάρτιο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €727,6 εκ. τον Φεβρουάριο 2022 σε σύγκριση με €744,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας μείωση 2,2%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €151,3 εκ. σε σύγκριση με €110,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 37,3%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε σε €142,1 εκ. σε σύγκριση με €102,1 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Φεβρουάριο 2022 ανήλθε στα €8,1 εκ. έναντι €6,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2021. 

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €147,3 εκ. σε σύγκριση με €69,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 112,9%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Φεβρουάριο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάρτιο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €998,1 εκ. σε σύγκριση με €596,5 εκ. τον Μάρτιο 2021, καταγράφοντας αύξηση 67,3%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2022 ήταν €594,7 εκ. και από τρίτες χώρες €403,5 εκ. σε σύγκριση με €413,5 εκ. και €183,0 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €159,2 εκ. έναντι €27,7 εκ. τον Μάρτιο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Μάρτιο 2022 ήταν €268,6 εκ. σε σύγκριση με €223,4 εκ. τον Μάρτιο 2021, σημειώνοντας αύξηση 20,3%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Μάρτιο 2022 ήταν €82,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €186,0 εκ., σε σύγκριση με €70,2 εκ. και €153,1 εκ. αντίστοιχα τον Μάρτιο 2021. Οι εξαγωγές τον Μάρτιο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €29,9 εκ. έναντι €45,4 εκ. τον Μάρτιο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν €2.474,2 εκ. σε σύγκριση με €1.931,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 28,1%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 ήταν €789,7 εκ. σε σύγκριση με €559,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 41,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.684,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022 σε σύγκριση με €1.372,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
































Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία