Εκτύπωση


Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου

Ιαν 2022 (Τελικά Στοιχεία) και Φεβ 2022 (Προκαταρκτικά Στοιχεία)

11/04/22

 

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2022 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Φεβρουάριο 2022.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2022 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €746,0 εκ. τον Ιανουάριο 2022 σε σύγκριση με €590,6 εκ. τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 26,3%.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €101,7 εκ. σε σύγκριση με €85,3 εκ. τον Ιανουάριο 2021, καταγράφοντας αύξηση 19,2%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε σε €93,9 εκ. σε σύγκριση με €76,8 εκ. τον Ιανουάριο 2021, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Ιανουάριο 2022 ανήλθε στα €6,6 εκ. έναντι €7,6 εκ. τον Ιανουάριο 2021. 

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Ιανουάριο 2022 ήταν €120,7 εκ. σε σύγκριση με €70,9 εκ. τον Ιανουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 70,2%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοενωσιακού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιανουάριο 2022, η οποία διατίθεται δωρεάν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2022 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €703,4 εκ. σε σύγκριση με €744,2 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, καταγράφοντας μείωση 5,5%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €445,6 εκ. και από τρίτες χώρες €257,8 εκ. σε σύγκριση με €378,1 εκ. και €366,1 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2021. Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία και αεροσκάφη), συνολικής αξίας €48,0 εκ. έναντι €221,9 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €295,5 εκ. σε σύγκριση με €179,4 εκ. τον Φεβρουάριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 64,7%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Φεβρουάριο 2022 ήταν €65,7 εκ. και προς τρίτες χώρες €229,8 εκ., σε σύγκριση με €58,7 εκ. και €120,7 εκ. αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2021. Οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο 2022 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €70,6 εκ. έναντι €30,8 εκ. τον Φεβρουάριο 2021.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ήταν €1.449,4 εκ. σε σύγκριση με €1.334,8 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,6%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 ήταν €517,9 εκ. σε σύγκριση με €335,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 54,3%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €931,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2022 σε σύγκριση με €999,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. 


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

CYSTAT-DB (ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία