Εκτύπωση

Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές

Ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης του Κανονισμού για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στις ευρωπαϊκές στατιστικές, δημοσιεύοντας “δεσμεύσεις για την εμπιστοσύνη στις στατιστικές” (“Δεσμεύσεις”), με τις οποίες δηλώνουν τη στήριξη για την παραγωγή στατιστικών στη βάση των αρχών του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (Κώδικας). Οι Δεσμεύσεις αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Κώδικα και των κυβερνήσεων των κρατών μελών.

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2018 (Αρ. Απόφασης 85.964) ενέκρινε τη "Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές", με την οποία η Κυπριακή Κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για το επίπεδο συμμόρφωσης της χώρας στον Κώδικα, ειδικότερα σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. επαγγελματική ανεξαρτησία) και σε εκείνες τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στον Κώδικα αλλά είναι εκτός των αρμοδιοτήτων και του ελέγχου της Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως, για παράδειγμα, οι επαρκείς πόροι.

 

Απώτερος σκοπός της Δέσμευσης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στις επίσημες στατιστικές και για το λόγο αυτό, περιλαμβάνει πρόνοιες σχετικά με ενέργειες που δεσμεύεται να αναλάβει η κυβέρνηση για βελτίωση ή διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή του Κώδικα. Η Δέσμευση αποτελεί δήλωση στήριξης των υφιστάμενων νομοθεσιών και των πολιτικών που εφαρμόζει η Στατιστική Υπηρεσία έτσι ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της κάτω από τον Κώδικα. Επίσης, διαβεβαιώνει τον πολίτη για την ανεξάρτητη και αντικειμενική φύση της παραγωγής στατιστικών από την Στατιστική Υπηρεσία.

 

Με την έγκριση της Δέσμευσης, η κυβέρνηση διασφαλίζει την επαγγελματική ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας και αναγνωρίζει την αξία των επίσημων στατιστικών ως κοινό αγαθό.

 

Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τη “Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις Στατιστικές”, στην “Περίληψη για τους Πολίτες”.


Σχετικά αρχεία: 

Αρχείο Acrobat Reader Περίληψη για τους Πολίτες

Αρχείο Acrobat Reader Δέσμευση για την Εμπιστοσύνη στις ΣτατιστικέςΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία