Εκτύπωση

Ευρωπαϊκός Κανονισμός σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές

Κανονισμός – Κύρια Πράξη 


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164-173)


Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Η ενοποιημένη έκδοση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα EUR-Lex - Δίκαιο της ΕΕ.

 

 

 

Σκοπός


Ο Κανονισμός αποσκοπεί στη θέσπιση νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών σύμφωνα με τις αρχές:

 • της επαγγελματικής ανεξαρτησίας* ·
 • της αμεροληψίας·
 • της αντικειμενικότητας·
 • της αξιοπιστίας·
 • του στατιστικού απορρήτου· και
 • της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

*Επαγγελματική ανεξαρτησία: διαδικασία ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης στατιστικών χρησιμοποιώντας τεχνικές, ορισμούς, μεθοδολογίες και πηγές χωρίς καμία πίεση από πολιτικές ομάδες ή ομάδες συμφερόντων, ή από ενωσιακές ή εθνικές αρχές.

 

 


Βασικά Σημεία του Κανονισμού


 • Οι στατιστικές είναι σημαντικές για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ο Κανονισμός θεσπίζει σειρά κανόνων για την καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας κατάρτισης των στατιστικών.
 • Η στατιστική διακυβέρνηση ασκείται από τους παρακάτω φορείς:
 • Η Eurostat, μια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η ευρωπαϊκή αρχή που έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των στατιστικών δραστηριοτήτων στους οργανισμούς της ΕΕ.
 • Οι χώρες της ΕΕ ορίζουν Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (ΕΣΥ) που ενεργούν ως εθνικά σημεία επαφής για τη Eurostat.
 • Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) αποτελεί μια σύμπραξη μεταξύ της Eurostat, των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (ΕΣΥ) και άλλων εθνικών αρχών. Με τον Κανονισμό αυτό, θεσπίζεται επίσης η επιτροπή ΕΣΣ, που αποτελείται από τους εκπροσώπους των ΕΣΥ, της οποίας προεδρεύει η Eurostat. Συνεργάζεται με την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, για το ευρωπαϊκό στατιστικό πρόγραμμα, θέματα σχετικά με το στατιστικό απόρρητο καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (που αναπροσαρμόζεται επίσης από την επιτροπή ΕΣΣ). Επιπλέον, το ΕΣΣ συνεργάζεται στενά με το ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών.
 • Η Eurostat, οι ΕΣΥ και οι άλλες εθνικές αρχές διαδίδουν ευρωπαϊκές στατιστικές με στόχο τη διασφάλιση ευρείας και αμερόληπτης πρόσβασης για όλους τους χρήστες.
 • Η πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία επιτρέπεται μόνο εφόσον χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς, εκτός εάν ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. χορήγηση πρόσβασης σε ερευνητές για επιστημονικούς σκοπούς). Τα απόρρητα στοιχεία μπορούν να διαβιβάζονται από μια αρχή του ΕΣΣ σε μια άλλη με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διαβίβαση αναγνωρίζεται ως απαραίτητη για την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση ευρωπαϊκών στατιστικών.
 • Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/759 τροποποίησε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 ενισχύοντας:
 • τον ρόλο των ΕΣΥ στον συντονισμό των στατιστικών δραστηριοτήτων·
 • την επαγγελματική ανεξαρτησία των επικεφαλής των ΕΣΥ και του γενικού διευθυντή της Eurostat· και
 • την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

 

 


Εφαρμογή Κανονισμού


Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2009.


 

 

Πλαίσιο


Το προηγούμενο ευρωπαϊκό σύστημα στατιστικών τροποποιήθηκε για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και οι ανάγκες πολιτικής που προέκυψαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, έπρεπε να διασφαλιστεί η βελτίωση του συντονισμού των ευρωπαϊκών στατιστικών και μεγαλύτερη ευελιξία στη διάδοσή τους. Ως εκ τούτου, ο παρών Κανονισμός επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο των ευρωπαϊκών στατιστικών εδραιώνοντας τις δραστηριότητες του ΕΣΣ και διασαφηνίζοντας τους ρόλους της Eurostat, των ΕΣΥ και των άλλων εθνικών αρχών.Σχετικά αρχεία: 

 

Αρχείο Acrobat Reader Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Αρχείο Acrobat Reader Κανονισμός (EE) 2015/759 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές

Αρχείο Acrobat Reader Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικέςΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία