Εκδόσεις


Επιλογές
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
01/06/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 2006 (EΛ, EN)

Η έκθεση περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της γης, την υποβάθμιση του εδάφους, τους υδάτινους πόρους, την άντληση και τη χρήση του νερού, την ποιότητα του νερού στους ποταμούς και τα φράγματα, την επεξεργασία των λυμάτων, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βακτηριολογική ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, τη χλωρίδα και την πανίδα, τις εκπομπές αέριων ρύπων (περιλαμβανομένων των αερίων του θερμοκηπίου), την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, την παραγωγή, συλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων. Περιέχει επίσης στοιχεία για τις δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας στις επιχειρήσεις, ενώ παρουσιάζει και αριθμό περιβαλλοντικών δεικτών για την αειφόρο ανάπτυξη. €17,00

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 2006  (EL, EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία