Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
28/12/2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2010-2011 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/01/2012
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2009-2010 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2009-2010  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/11/2010
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2008-2009 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2008-2009  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/11/2010
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - 2005 (EΛ, EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ‘Έρευνας Επαγγελματικής Κατάρτισης’’ για το 2005. Περιέχει στοιχεία για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων κατά οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος της επιχείρησης, φύλο κλπ. €10,00

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 2005  (EL,EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
17/12/2009
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2007-2008 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007-2008  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/10/2009
ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 2006 (EΛ)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Έρευνας Επιμόρφωσης Ενηλίκων του 2006. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τη συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν διαμέσου της κανονικής εκπαίδευσης, της μη-κανονικής εκπαίδευσης ή της άτυπης μάθησης. Η συμμετοχή αυτή αναλύεται κατά είδος δραστηριότητας, φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση απασχόλησης και τόπο διαμονής. Επίσης παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τη συμμετοχή, το διδακτικό χρόνο, όπως και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μάθησης.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 2006 (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
24/11/2008
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2006-2007 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2006-2007  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
19/12/2007
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2005-2006 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2005-2006  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
23/10/2006
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2004-2005 (EΛ, EN)

Στατιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Ανάλυση των εγγραφών κατά επίπεδο, φύλο και ηλικία, προβιβασθέντες, στάσιμοι και αποσυρθέντες. Διδακτικό προσωπικό κατά επίπεδο, θέση, φύλο και ηλικία. Περιληπτικά στοιχεία για τους Κύπριους φοιτητές του εξωτερικού κατά κλάδο και χώρα σπουδών. Ανάλυση των χρηματοοικονομικών της εκπαίδευσης κατά επίπεδο, είδος δαπάνης και πηγή χρηματοδότησης. €13,50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2004-2005  (EL, EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
03/10/2005
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - 2003 (EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για τη δια βίου μάθηση, ή οποία ήταν μέρος της έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 2003. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τη συμμετοχή του πληθυσμού της Κύπρου ηλικίας 15 ετών και άνω στην κανονική εκπαίδευση, μη-κανονική εκπαίδευση και σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης. Γίνεται ανάλυση της συμμετοχής του πληθυσμού κατά τύπο δραστηριότητας, φύλο, ομάδα ηλικίας, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση εργασίας και επάγγελμα. Επίσης, παρουσιάζεται ή συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες κατά θέμα σπουδών και ώρες διδασκαλίας.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2003 (EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία