Εκδόσεις


Επιλογές
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
16/01/2013
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011 (EΛ)

Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει τις επιχειρήσεις-υποστατικά από όλους τους τομείς της οικονομίας. Στους πίνακες που δημοσιεύονται δεν παρουσιάζεται ο τομέας Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία). Τα τέσσερα αρχεία παρουσιάζουν τέσσερις πίνακες ως ακολούθως: "Αριθμός Επιχειρήσεων κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος", "Απασχόληση σε Επιχειρήσεις κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος", "Αριθμός Υποστατικών κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Επαρχία" και "Αριθμός Υποστατικών κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Δήμο / Κοινότητα".

Αριθμός Επιχειρήσεων κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος, 2011Απασχόληση σε Επιχειρήσεις κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος, 2011
Αριθμός Υποστατικών κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Επαρχία, 2011Αριθμός Υποστατικών κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Δήμο / Κοινότητα, 2011
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
11/07/2012
ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2010 (EΛ)

Το Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει τις επιχειρήσεις-υποστατικά από όλους τους τομείς της οικονομίας. Στους πίνακες που δημοσιεύονται δεν παρουσιάζονται ο τομέας Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία) και ο τομέας Τ (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών). Τα τέσσερα αρχεία παρουσιάζουν τέσσερις πίνακες ως ακολούθως: "Αριθμός Επιχειρήσεων κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος", "Απασχόληση σε Επιχειρήσεις κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος", "Αριθμός Υποστατικών κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Επαρχία" και "Αριθμός Υποστατικών κατάΚλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Δήμο / Κοινότητα".

Αριθμός Επιχειρήσεων κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος, 2010Απασχόληση σε Επιχειρήσεις κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Μέγεθος, 2010
Αριθμός Υποστατικών κατά κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Επαρχία, 2010Αριθμός Υποστατικών κατά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας NACE (Αναθ. 2) και Δήμο / Κοινότητα, 2010
Απογραφές
Ημερ. Έκδοσης
18/03/2009
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Τόμος ΙΙΙ(Συνοπτικά στοιχεία): ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ/ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - 2005 (EΛ)

Ο τόμος ΙΙΙ της Απογραφής Επιχειρήσεων 2005 παρουσιάζει την κατανομή των εργαζομένων κατά επαγγελματική υπόσταση (εργοδότες, αυτοεργοδοτούμενοι, μέλη της οικογένειας που εργάζονται χωρίς αμοιβή και υπάλληλοι) καθώς και την κατανομή τους σε πλήρως και μερικώς απασχολούμενους στους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή η ηλεκτρονική έκδοση της Έκθεσης έχει διαχωριστεί σε 9 αρχεία για ευκολότερη πρόσβαση. Στο πρώτο αρχείο δίνεται μια ανάλυση των αποτελεσμάτων και στα υπόλοιπα 8 αρχεία παρουσιάζονται οι 8 συνοπτικοί πίνακες. €20,50

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (EL,EN)ΠΙΝΑΚΑΣ 1(Αναλυτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α(Αναλυτικά στοιχεία). ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005ΠΙΝΑΚΑΣ 2(Αναλυτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 3(Αναλυτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ/ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΛ 2004 - ΙΟΥΝ 2005ΠΙΝΑΚΑΣ 4(Αναλυτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ/ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΛ 2004 - ΙΟΥΝ 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 5(Αναλυτικά στοιχεία). ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΠΙΝΑΚΑΣ 6(Αναλυτικά στοιχεία). ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 7(Αναλυτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ/ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005ΠΙΝΑΚΑΣ 1(Συνοπτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 1α(Συνοπτικά στοιχεία). ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005ΠΙΝΑΚΑΣ 2(Συνοπτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 3(Συνοπτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ/ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΛ 2004 - ΙΟΥΝ 2005ΠΙΝΑΚΑΣ 4(Συνοπτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ/ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΛ 2004 - ΙΟΥΝ 2005
ΠΙΝΑΚΑΣ 5(Συνοπτικά στοιχεία). ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΠΙΝΑΚΑΣ 6(Συνοπτικά στοιχεία). ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΑΣΚΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 7(Συνοπτικά στοιχεία). ΠΛΗΡΩΣ/ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΒΔΟΜΑΔΑ 18-24 ΑΠΡ 2005
Απογραφές
Ημερ. Έκδοσης
26/07/2007
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Τόμος II: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - 2005 (EΛ)

Ο τόμος ΙΙ της Απογραφής Επιχειρήσεων 2005 παρουσιάζει την κατανομή των υποστατικών εργασίας και των εργαζομένων στην Κύπρο κατά γεωγραφική περιοχή και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και για την κατανομή των αλλοδαπών που εργάζονται στην Κύπρο κατά επαρχία. Η ηλεκτρονική έκδοση της Έκθεσης έχει διαχωριστεί σε 8 αρχεία για ευκολότερη πρόσβαση. Στο πρώτο αρχείο δίνεται μια ανάλυση των αποτελεσμάτων και στα υπόλοιπα 7 αρχεία παρουσιάζονται οι 7 αναλυτικοί πίνακες. €20,50

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (EL, EN)ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ, ΔΗΜΟ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Απογραφές
Ημερ. Έκδοσης
15/06/2007
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Τόμος Ι: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - 2005 (EΛ)

Ο τόμος Ι της Απογραφής Επιχειρήσεων 2005 παρουσιάζει την κατανομή των επιχειρήσεων και των υποστατικών εργασίας στην Κύπρο κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος και νομική μορφή καθώς και την κατανομή των εργαζομένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μέγεθος επιχείρησης και φύλο. Η ηλεκτρονική έκδοση της Έκθεσης έχει διαχωριστεί σε 7 αρχεία για ευκολότερη πρόσβαση. Στο πρώτο αρχείο δίνεται μια ανάλυση των αποτελεσμάτων και στα υπόλοιπα 6 αρχεία παρουσιάζονται οι 6 αναλυτικοί πίνακες. €20,50

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  (EL, EN)ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία