Κενές Θέσεις Εργασίας


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες της οικονομίας σε νέες θέσεις εργασίας κατά οικονομικό τομέα.

Μέθοδος

Δειγματοληπτική έρευνα, η Έρευνα Απασχόλησης και Κενών Θέσεων, που διεξάγεται κάθε τρίμηνο τηλεφωνικά με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε 3.000 επιχειρήσεις. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στις επιχειρήσεις για υποβολή των στοιχείων ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Το δείγμα επιλέγεται με στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης. Αξιοποιούνται επίσης οι προκηρύξεις θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.


Κάλυψη Στοιχείων

Η έρευνα καλύπτει επιχειρήσεις με 1 ή περισσότερα άτομα που κατατάσσονται σε όλους τους τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των Τομέων Α (Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία), T (Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών, μη Διαφοροποιημένες δραστηριότητες νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για ιδία χρήση) και U (Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων).

Συχνότητα

Τριμηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Οι Κενές Θέσεις Εργασίας ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Τα στοιχεία ενημερώνονται στη βάση δεδομένων CYSTAT-DB της διαδικτυακής Πύλης της Στατιστικής Υπηρεσίας. Υπάρχουν επίσης, διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων από το 2009 μέχρι και το 2021. Επιπρόσθετα, αποστέλλονται και δημοσιεύονται στοιχεία στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Κενή θέση εργασίας: είναι η αμειβόμενη θέση που είτε δημιουργήθηκε πρόσφατα, είτε δεν έχει καταληφθεί ή πρόκειται να κενωθεί, και για την οποία ο εργοδότης αναλαμβάνει ενεργό δράση για να βρει υποψήφιο εκτός της οικείας επιχείρησης και προτίθεται να την πληρώσει είτε άμεσα είτε εντός καθορισμένου χρόνου.

Ποσοστό κενών θέσεων: είναι το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 453/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα.

Τελευταία Ενημέρωση

14/06/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μαρία Κκουσιή
Αρμόδιος Κλάδος
Αγορά Εργασίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mkkoushi@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602235
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία