Έρευνα Εργατικού Κόστους


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Οι διαρθρωτικές πληροφορίες σχετικά με το εργατικό κόστος συλλέγονται μέσω των τετραετών ερευνών εργατικού κόστους, οι οποίες παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τη δομή και το επίπεδο του εργατικού κόστους, τις ώρες που εργάστηκαν και τις ώρες που αμείφθηκαν. Τα δεδομένα αναλύονται ανά οικονομική δραστηριότητα και μέγεθος επιχείρησης.

Μέθοδος

Δειγματοληπτική έρευνα που διενεργείται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις σε επιχειρήσεις με τη χρήση υπολογιστών.


Το δειγματοληπτικό πλαίσιο ήταν το μητρώο επιχειρήσεων. Η διαδικασία επιλογής δειγμάτων για τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ημικρατικών οργανισμών και δήμων, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστά από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία έχει καλυφθεί πλήρως. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα (συμπεριλαμβανομένων των ημικρατικών οργανισμών και δήμων), οι επιχειρήσεις στρωματοποιήθηκαν πρώτα κατά διψήφιο NACE. Αναθ. 2 και κάθε διψήφιο, ανά κατηγορία μεγέθους της απασχόλησης, δηλαδή 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 και 1000+. Το μεγέθος του δείγματος για κάθε στρώμα προσδιορίστηκαν χρησιμοποιώντας αναλογική στρωματοποίηση, δηλαδή, το μέγεθος του δείγματος για κάθε στρώμα είναι ανάλογο με το μέγεθος του πληθυσμού του στρώματος. Το δείγμα σε κάθε ένα από τα στρώματα επιλέχθηκε χρησιμοποιώντας απλή τυχαία δειγματοληψία. Κάποια στρώματα έχουν καλυφθεί πλήρως.Κάλυψη Στοιχείων

Η έρευνα καλύπτει επιχειρήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από τη Γεωργία, Αλιεία, Δραστηριότητες Ιδιωτικών Νοικοκυριών και Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών (Τομείς B - S του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ.2). Καλύπτονται επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Συχνότητα

Κάθε 4 χρόνια (2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα στοιχεία είναι διαθέσιμα περίπου 2 χρόνια μετά το τέλος του έτους αναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2000 και το 2016 καθώς και στη βάση δεδομένων για το 2016 και το 2020. Διαθέσιμες εκθέσεις αποτελεσμάτων (εκδόσεις) υπάρχουν για το 2016 και το 2020. Στοιχεία είναι επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο της Eurostat για τα έτη 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 και 2020.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά
Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.
Κύριες Μεταβλητές

Οι κύριες μεταβλητές που συλλέγονται για την επιχείρηση είναι οι ακόλουθες:
1. Απασχόληση
2. Ώρες που εργάστηκαν
3. Ώρες που αμείφθηκαν
4. Εργατικό κόστος

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 2 ψηφίων.

Νομικό Πλαίσιο

Η έρευνα βασίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 530/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τις διαρθρωτικές στατιστικές για τις αποδοχές και το κόστος εργασίας και τον κανονισμό 1737/2005 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1726/1999 όσον αφορά τον ορισμό και διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το κόστος εργασίας. 

Τελευταία Ενημέρωση

06/07/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού
Αρμόδιος Κλάδος
Εργατικό Κόστος και Απολαβές
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
plagou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602115
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία