Έρευνα Εργατικού Δυναμικού


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με την απασχόληση, και την ανεργία, κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, ώρες εργασίας, εισόδημα, ανώτατο μορφωτικό επίπεδο και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, διερευνάται η σχέση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου και της απασχόλησης ή της ανεργίας και  διάφορων άλλων χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η ηλικία, η υπηκοότητα, το επάγγελμα, η οικονομική δραστηριότητα κτλ.

Μέθοδος

Δειγματοληπτική έρευνα που διενεργείται με προσωπικές συνεντεύξεις (CAPI) και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις (CATI) στα νοικοκυριά με τη χρήση υπολογιστών. Το δείγμα έχει μέγεθος 3.800 νοικοκυριά και είναι στρωματοποιημένο κατά αστική και αγροτική περιοχή της κάθε επαρχίας. Τα νοικοκυριά, που επιλέγονται τυχαία, παραμένουν στο δείγμα της έρευνας για 6 τρίμηνα (6 κύματα). Για το πρώτο κύμα η έρευνα διεξάγεται με προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ για τα υπόλοιπα 5 κύματα με τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

Κάλυψη Στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου (ελεύθερες περιοχές) που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις, στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους καθώς επίσης, φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και εργαζόμενους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Συχνότητα

Η ΕΕΔ διεξάγεται τριμηνιαία σε συνεχή βάση.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα της ΕΕΔ ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων και δεικτών στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 1999-2020, καθώς επίσης και διαδραστικών πινάκων στην online βάση δεδομένων CYSTAT-DBΔιαθέσιμες εκθέσεις αποτελεσμάτων (εκδόσεις) υπάρχουν για τα έτη 1999-2013. 

Στοιχεία υπάρχουν επίσης διαθέσιμα στον ιστότοπο της Eurostat για τα έτη 1999-2020.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Απασχόληση και ανεργία κατά οικονομική δραστηριότητα, επάγγελμα, ηλικία, φύλο, υπηκοότητα, ανώτατο μορφωτικό επίπεδο. Απασχόληση κατά πλήρη/μερική διάκριση, ώρες εργασίας. Ανεργία κατά διάρκεια ανεργίας και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας.

Συστήματα Ταξινόμησης

(α) Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστικοί Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 1 ψηφίου.
(β) Επάγγελμα: Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων, 2008 (ISCO-08) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 1 ψηφίου.
(γ) Επίπεδο Εκπαίδευσης: Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση Εκπαίδευσης (ISCED-P, 2011) - Δημοσίευση στοιχείων για τις ακόλουθες κατηγορίες: Βασική Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ το 2021.

Προηγούμενος σχετικός κανονισμός ήταν ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου για τη διενέργεια δειγµατοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα. 

Τελευταία Ενημέρωση
09/06/2021
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία