Συστήματα Ταξινόμησης

Τίτλος Συντομογραφία Ενότητα Αρχεία Σχετικοί Σύνδεσμοι
DEGURBA Γεωγραφικά
DEGREE_URBANIZATION-2022-041122.xls
NACE Αναθ. 2 Οικονομικές Δραστηριότητες
NACE_Rev2-EL.xls
GEOCODES Γεωγραφικά
GEO_CODES-2023-160623.xlsΕπεξηγηματικό_Σημείωμα-Explanatory_Note.docChanges_Records_Geocodes_2001-2023_EL-EN_160623.pdf
ISCO-08 Επαγγέλματα
ISCO-2008-EL.xls
CPA 2008 Προϊόντα
CPA-2008-EL-161121.pdf
ECOICOP-ΕνΔΤΚ Οικονομία
ECOICOP-HICP-EN_EL.xlsx
Ταξινόμηση Πεδίου Επιστήμης και Τεχνολογίας
FOS Επιστήμη και Τεχνολογία
FOS2007_Frascati1-2007-EN.pdf
Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση της Ατομικής Κατανάλωσης Ανάλογα με τον Σκοπό
ECOICOP Οικονομία
ECOICOP-2016-EN-EL.xlsx
Ταξινόμηση της Ατομικής Κατανάλωσης Ανάλογα με τον Σκοπό
COICOP Οικονομία
COICOP-2018-EN.xlsx
Ταξινόμηση Μαθησιακών Δραστηριοτήτων
CLA Εκπαίδευση
CLA-2006-EN.pdf
Ταξινόμηση Κοινωνικών Παροχών
ESSPROS Κοινωνία
ESSPROS-2019-EN.pdf
Ονοματολογία Χωρών και Εδαφών για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές στο Διεθνές Εμπόριο Αγαθών
GEONOM Εξωτερικό Εμπόριο
GEONOM-2021-EN.pdf
Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων
LoW Περιβάλλον, Ενέργεια
LoW_Guidance-on-EWCStat-categories-2010-EN.pdf
Ευρωπαϊκός Συνοπτικός Κατάλογος για τις Αιτίες Θανάτου
COD Υγεία
European Shortlist for Causes of Death-2012-EN.xlsx
Ευρωπαϊκή Ταξινόμηση Αποβλήτων για Στατιστικές
EWC-STAT Περιβάλλον, Ενέργεια
EWC-STAT_CELEX_32010R0849_EL_TXT.pdf
SCL-Γλώσσες
LANGUAGE Κοινωνία
SCL-LANGUAGE_RAMON_EN.xls
Κατάλογος Λειτουργιών Ανάκτησης και Διάθεσης Αποβλήτων
/ Περιβάλλον, Ενέργεια
Explanation_of_Recovery_and_Disposal_Codes_TB_EN.pdf
Κύριες Ομάδες Βιομηχανικών Κλάδων
MIGs Βιομηχανία
MIGs_CELEX_32007R0656_EL_TXT.pdf
Ονοματολογία Ανάλυσης και Σύγκρισης Επιστημονικών Προγραμμάτων και Προϋπολογισμών
NABS Επιστήμη και Τεχνολογία
NABS_2007_EN.xls
Ονοματολογία Εδαφικών Μονάδων για Στατιστικές
NUTS Γεωργραφικά
NUTS-2021_EN.xlsx
Στατιστική Ταξινόμηση Βιομηχανικών Προϊόντων
PRODCOM Προϊόντα
PRODCOM_2021_Structure_All_Languages_EN-EL.xlsx
Τυποποιημένη Ταξινόμηση για Στατιστικές Μεταφορών
NST Μεταφορές
NST_2007_EN-EL.xls
Τυπικοί Συντελεστές Απόδοσης
SOC Γεωργία και Κτηνοτροφία
CY_SO_SGM_coefficients_20210930_ΕΝ.xlsx
Συνδυασμένη Ονοματολογία
CN Εξωτερικό Εμπόριο
CN_OJ_L_2021_385_FULL_EL_TXT.pdf
Ταξινόμηση Ειδών Κατασκευών
CC Επιχειρήσεις
CC-1998_EN.doc
SCL-Κατάλογος Γεωγραφικών Κωδικών
GEO Γεωργραφικά
GEO_EN.xlsx
Ταξινόμηση Δραστηριοτήτων και Δαπανών Προστασίας Περιβάλλοντος
CEPA Περιβάλλον, Ενέργεια
CEPA-CReMA_EN.xlsCEPA and CReMA explanatory notes - technical note_EN.pdf
Ταξινόμηση Δραστηριοτήτων Διαχείρισης Πόρων
CReMA Περιβάλλον, Ενέργεια
CEPA-CReMA_EN.xlsCEPA and CReMA explanatory notes - technical note_EN.pdf
Ταξινόμηση των Λειτουργιών της Κυβέρνησης
COFOG Οικονομία
COFOG-1999_KS-GQ-19-010-EN.pdf
Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων
HS Εξωτερικό Εμπόριο
HS Nomenclature 2012 Edition_ΕΝ.xlsx
Διεθνής Ταξινόμηση Νοσημάτων, 9η Αναθεώρηση, Κλινική Τροποποίηση
ICD9CM Υγεία
Διεθνής Ταξινόμηση Λογαριασμών Υγείας
ICHA Υγεία
ICHA_OECD_EN.pdf
Διεθνής Συνοπτικός Κατάλογος για τον Πίνακα Νοσηρότητας των Νοσοκομείων
ISHMT Υγεία
ISHMT_2005_ΕΝ.xls
Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης
ISCED Εκπαίδευση
ISDEC-2011-EN.pdf
Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (Τομείς Εκπαίδευσης)
ISCED-F Εκπαίδευση
ISCEDF-2013-Standard Code List_EN.xlsISDECF-2013-EN.pdf
Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων (Εσωτερικοί Ασθενείς)
ICD-10 Υγεία
Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νοσημάτων (Αιτίες Θανάτου)
ICD-10 Υγεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες
/ Γεωργραφικά
POSTAL CODES_EN-EL.xlsx
Ταξινόμηση Αδικημάτων
CO Κοινωνία
CYSTAT_Classification_of_Offences_230224.xlsx
Ταξινόμηση Κατασκευαστικών Υλικών
CCM Κατασκευές
CCM_EL-EN.xlsx

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία