Εκτύπωση


Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

Ιαν-Μαρ 2023

02/05/23

 

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €324,1 εκ. (1,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €239,9 εκ. (0,9% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 αυξήθηκαν κατά €253,6 εκ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €2.479,9 εκ. σε σύγκριση με €2.226,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. 

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €75,9 εκ. (+8,2%) και ανήλθαν στα €1.001,2 εκ. σε σύγκριση με €925,3 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €67,5 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €787,0 εκ. σε σύγκριση με €719,5 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €33,9 εκ. (+16,0%) και ανήλθε στα €245,8 εκ. σε σύγκριση με €211,9 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €12,5 εκ. (+60,4%) και ανήλθαν στα €33,2 εκ. σε σύγκριση με €20,7 εκ. το 2022. Oι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €5,3 εκ. (+3,2%) και ανήλθαν στα €168,8 εκ. σε σύγκριση με €163,5 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €67,1 εκ. (+67,6%) και ανήλθε στα €166,3 εκ. σε σύγκριση με €99,2 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €64,5 εκ. (+88,0%) και ανήλθαν στα €137,8 εκ. σε σύγκριση με €73,3 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €2,6 εκ. (+10,0%) και ανήλθαν στα €28,5 εκ. σε σύγκριση με €25,9 εκ. το 2022. 

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €8,6 εκ. (-10,0%) και περιορίστηκαν στα €77,6 εκ. σε σύγκριση με €86,2 εκ. το 2022.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023 αυξήθηκαν κατά €337,8 εκ. (+13,7%) και ανήλθαν στα €2.804,0 εκ. σε σύγκριση με €2.466,2 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €72,5 εκ. (+8,0%) και ανήλθαν στα €975,6 εκ. σε σύγκριση με €903,1 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €13,2 εκ. (+2,2%) και ανήλθαν στα €626,6 εκ. σε σύγκριση με €613,4 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €162,7 εκ. (+26,7%) και ανήλθαν στα €772,5 εκ. σε σύγκριση με €609,8 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €111,0 εκ. (+15,1%) και ανήλθαν στα €844,2 εκ. σε σύγκριση με €733,2 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. (+3,6%) και ανήλθαν στα €23,1 εκ. σε σύγκριση με €22,3 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,9 εκ. (+22,0%) και ανήλθαν στα €5,0 εκ. σε σύγκριση με €4,1 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €6,4 εκ. (-13,5%) και περιορίστηκαν στα €41,1 εκ. σε σύγκριση με €47,5 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €3,7 εκ. (-2,5%) και περιορίστηκαν στα €142,5 εκ. σε σύγκριση με €146,2 εκ. το 2022. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία