Εκτύπωση


Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης

Ιαν 2023

09/03/23

 

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον Ιανουάριο 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €342,5 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €222,8 εκ. (0,8% στο ΑΕΠ) για τον Ιανουάριο 2022.

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά €81,9 εκ. (+11,5%) και ανήλθαν στα €792,7 εκ. σε σύγκριση με €710,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €40,6 εκ. (+14,1%) και ανήλθαν στα €328,8 εκ. σε σύγκριση με €288,2 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €22,1 εκ. (+9,5%) και ανήλθαν στα €254,9 εκ. σε σύγκριση με €232,8 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €21,7 εκ. (+42,3%) και ανήλθε στα €73,0 εκ. σε σύγκριση με €51,3 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €6,0 εκ. και ανήλθαν στα €11,1 εκ. σε σύγκριση με €5,1 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €3,1 εκ. (+15,0%) και ανήλθε στα €23,8 εκ. σε σύγκριση με €20,7 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €4,4 εκ. (+28,8%) και ανήλθαν στα €19,7 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €1,3 εκ. (-24,1%) και περιορίστηκαν στα €4,1 εκ. σε σύγκριση με €5,4 εκ. το 2022. 

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,3 εκ. (-6,8%) και περιορίστηκαν στα €59,2 εκ. σε σύγκριση με €63,5 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €7,4 εκ. (-14,9%) και περιορίστηκαν στα €41,9 εκ. σε σύγκριση με €49,3 εκ. το 2022.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα, κατά τον Ιανουάριο 2023 αυξήθηκαν κατά €201,5 εκ. (+21,6%) και ανήλθαν στα €1.135,2 εκ. σε σύγκριση με €933,7 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €96,0 εκ. (+35,8%) και ανήλθαν στα €363,8 εκ. σε σύγκριση με €267,8 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €92,7 εκ. (+54,3%) και ανήλθαν στα €263,4  εκ. σε σύγκριση με €170,7 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €72,1 εκ. (+21,1%) και ανήλθαν στα €413,5 εκ. σε σύγκριση με €341,4 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €34,0 εκ. (+13,4%) και ανήλθαν στα €288,2 εκ. σε σύγκριση με €254,2 εκ. το 2022. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €3,7 εκ. (+38,1%) και ανήλθαν στα €13,4 εκ. σε σύγκριση με €9,7 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,6 εκ. (+46,2%) και ανήλθαν στα €1,9 εκ. σε σύγκριση με €1,3 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά  €4,8 εκ. (-9,2%) και περιορίστηκαν στα €47,6 εκ. σε σύγκριση με €52,4 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,1 εκ. (-1,4%) και περιορίστηκαν στα €6,8 εκ. σε σύγκριση με €6,9 εκ. το 2022.


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ:   ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (EXCEL)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία