Εκθέσεις Ποιότητας / Μεταδεδομένων


Επιλογές
Μεταδεδομένα
Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις - SIMS, 2023 (EN) Κοινωνία της Πληροφορίας
Μεταδεδομένα
Έρευνες Φυτικής Παραγωγής - ESQRS, (EN) Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
Μεταδεδομένα
Στατιστικές για το Εξωτερικό Εμπόριο με Τρίτες Χώρες - SIMS (EN) Εξωτερικό Εμπόριο
Μεταδεδομένα
Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις Επιχειρήσεις - SIMS, 2022 (EN) Κοινωνία της Πληροφορίας
Μεταδεδομένα
Metadata Template for Eurostat Data Collection on Contingent Liabilities (Annex 2) Δημόσια Οικονομικά
Μεταδεδομένα
Στατιστικές της Εκπαίδευσης - ESQRS 2022 (EN) Εκπαίδευση
Μεταδεδομένα
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - ESQRS, 2022 (EN) Αγορά Εργασίας
Μεταδεδομένα
EDP Inventory of Sources and Methods, ESA 2010 Δημόσια Οικονομικά
Μεταδεδομένα
Annex I of the EDP Inventory of Sources and Methods, ESA 2010 Δημόσια Οικονομικά
Μεταδεδομένα
Πολιτική Αναθεώρησης Εθνικών Λογαριασμών Εθνικοί Λογαριασμοί


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία