Εκτύπωση

Έρευνα Απολαβών

Το ήξερες ότι 


Κατά το 2018, οι τομείς με τις ψηλότερες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές υπαλλήλων ήταν τα "Ορυχεία και Λατομεία" και οι "Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες";

Συγκεκριμένα, ο Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας με τις ψηλότερες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές πλήρως απασχολούμενων υπαλλήλων ήταν ο τομέας «Ορυχεία και Λατομεία» (τομέας με πολύ μικρή απασχόληση), με μέσο όρο απολαβών €3.225 και €45.247 αντίστοιχα. Ακολουθεί ο τομέας «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες», με μέσες μηνιαίες απολαβές €3.017 και μέσες ετήσιες απολαβές €39.886.

 

Κατά το 2018, στον τομέα των Ξενοδοχείων και Εστιατορίων παρατηρήθηκαν οι χαμηλότερες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές υπαλλήλων;

Συγκεκριμένα, οι χαμηλότερες μέσες μηνιαίες και ετήσιες απολαβές για πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους, παρατηρήθηκαν στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης», με €1.229 και €15.940 αντίστοιχα.


Κατά το 2018, οι πλήρως απασχολούμενες γυναίκες έλαβαν χαμηλότερες ωριαίες απολαβές από τους άνδρες, ενώ οι μερικώς απασχολούμενες γυναίκες ψηλότερες;

Συγκεκριμένα, οι πλήρως απασχολούμενοι άνδρες έλαβαν, κατά μέσο όρο, €11,33, ενώ οι γυναίκες €10,15 και οι μερικώς απασχολούμενοι άνδρες €7,99, ενώ οι γυναίκες €8,16.

 

Το γνωρίζουμε διότι εσείς μας το είπατε!


Οι πιο πάνω στατιστικές και άλλες παρόμοιες, παράχθηκαν από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν μέσω της Έρευνας Απολαβών.

 

Έρευνα Απολαβών - Ταυτότητα Έρευνας


Η Έρευνα Απολαβών (EA) είναι μια επαναλαμβανόμενη έρευνα που διεξάγεται με συχνότητα κάθε τέσσερα χρόνια, βάσει του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021) και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1738/2005 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό και τη διαβίβαση πληροφοριών για τη διάρθρωση των αποδοχών. 

Στόχος της Έρευνας είναι η παροχή στοιχείων που να είναι ακριβή και εναρμονισμένα μεταξύ των Χωρών Μελών της Ε.Ε. και των υπό ένταξη χωρών, για χάραξη πολιτικής αλλά και για ερευνητικούς σκοπούς. Η ΕΑ δίδει λεπτομερή και συγκρίσιμα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των απολαβών υπαλλήλων, των ατομικών χαρακτηριστικών τους (φύλο, ηλικία, επάγγελμα, διάρκεια υπηρεσίας, ψηλότερο ολοκληρωμένο επίπεδο μόρφωσης, κλπ.) και του εργοδότη τους (οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος, κλπ.) 

Στην Κύπρο, η πιο πρόσφατη ΕΑ διενεργείται για έκτη φορά κατά το 2023, με έτος αναφοράς το 2022.


Γιατί είναι σημαντική η Έρευνα Απολαβών;


Οι στατιστικές που παράγονται με βάση τα στοιχεία της Έρευνας Απολαβών, δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τη διάρθρωση των απολαβών των υπαλλήλων στον τόπο μας, λαμβάνοντας υπόψη και άλλους σημαντικούς παράγοντες όπως είναι το επάγγελμα, τα χρόνια υπηρεσίας στην επιχείρηση, το επίπεδο μόρφωσης, η οικονομική δραστηριότητα του εργοδότη, το είδος εργοδότησης (πλήρης/μερική απασχόληση) κ.α. Με βάση τα αποτελέσματα της ΕΑ, υπολογίζονται δείκτες όπως οι μέσες και διάμεσες ωριαίες, μηνιαίες και ετήσιες απολαβές, αλλά και δείκτες για το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων (gender pay gap). Οι δείκτες αυτοί είναι χρήσιμοι για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας τόσο από κυβερνητικούς φορείς όσο και από ιδιωτικούς και άλλους φορείς (σύγκριση δημόσιου με ιδιωτικό τομέα, γενικό επίπεδο απολαβών, διαφορά στο επίπεδο απολαβών μεταξύ πλήρως και μερικώς απασχολούμενων υπαλλήλων, απολαβές για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες κλπ.). Με την πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της έρευνας, δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση αλλά και σε άλλους αρμόδιους φορείς, για λήψη αποφάσεων και προώθηση μέτρων και πολιτικών όπως, για παράδειγμα, η θέσπιση κατώτατου μισθού, που εν τέλει επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.

Συνεπώς, η συμμετοχή στην Έρευνα Απολαβών είναι σημαντική και επηρεάζει τις ζωές όλων μας, μέσω της παραγωγής επίσημων στατιστικών. Αν, λοιπόν, σας ζητηθεί να συμμετάσχετε στην Έρευνα Απολαβών, μη διστάσετε να συνεργαστείτε όσο καλύτερα μπορείτε! 

Και να θυμάστε, όλες οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι εμπιστευτικές. Έτσι, να είστε σίγουροι ότι, δεν πρόκειται να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία των ατόμων στην επιχείρηση/οργανισμό σας με τον οποιονδήποτε, αλλά ούτε και στοιχεία που αφορούν μεμονωμένα στην επιχείρηση/οργανισμό σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και ευχόμαστε να συνεχίσουμε έτσι και στο μέλλον!


Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα της Έρευνας Απολαβών;


Παράγονται πίνακες με στοιχεία για τις ωριαίες, μηνιαίες και ετήσιες απολαβές υπαλλήλων. 

Τα στοιχεία για τις ωριαίες απολαβές περιλαμβάνουν πληροφόρηση για τους μερικώς και πλήρως απασχολούμενους υπαλλήλους, ενώ για τις μηνιαίες και ετήσιες απολαβές, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πλήρως απασχολούμενοι υπάλληλοι. Τα δεδομένα αναλύονται ανά οικονομική δραστηριότητα των εργοδοτών και ανά επαγγελματική κατηγορία των υπαλλήλων. Υπάρχουν, επίσης, πληροφορίες που διασυνδέουν το επίπεδο απολαβών με την υπηκοότητα των υπαλλήλων αλλά και με τη μορφή οικονομικού ελέγχου του εργοδότη (δημόσιος/ιδιωτικός έλεγχος).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία