Εκτύπωση

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 (Ν.25(Ι)/2021):

 

  • Η Στατιστική Υπηρεσία ορίζεται ως η αρμόδια αρχή που έχει την ευθύνη για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών, οι οποίες καθορίζονται στο ετήσιο και στο πολυετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων.
  • Η Στατιστική Υπηρεσία ενεργεί ως το αποκλειστικό σημείο επαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Eurostat) σε στατιστικά ζητήματα.
  • Η αρμοδιότητα της Στατιστικής Υπηρεσίας, όσον αφορά το συντονισμό, καλύπτει τις Άλλες Εθνικές Αρχές.
  • Η Στατιστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για το συντονισμό του στατιστικού προγραμματισμού, της υποβολής εκθέσεων, της παρακολούθησης της ποιότητας, της μεθοδολογία, της διαβίβασης των στοιχείων και της επικοινωνία σχετικά με τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ).
  • Η Στατιστική Υπηρεσία αναπτύσσει κατάλληλο πλαίσιο συνεργασίας στη βάση διμερών ρυθμίσεων με τις Άλλες Εθνικές Αρχές, όποτε κρίνεται αναγκαίο.
  • Η Στατιστική Υπηρεσία μεριμνά για την τήρηση και δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο καταλόγου των Άλλων Εθνικών Αρχών που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, καθώς και των επικεφαλής τους για θέματα επίσημων στατιστικών, ο οποίος δύναται να αναθεωρείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο.

 

Οι βασικές δραστηριότητες της Στατιστικής Υπηρεσίας αφορούν τη διενέργεια απογραφών, δειγματοληπτικών ερευνών και ειδικών μελετών, σε οικονομικά, δημογραφικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, με στόχο τόσο την υποβοήθηση του κυβερνητικού έργου στη διαμόρφωση πολιτικής όσο και στη στατιστική πληροφόρηση του επιχειρηματικού κόσμου και γενικότερα του κοινού. Επίσης, η Στατιστική Υπηρεσία ενεργεί ως συντονιστής στις περιπτώσεις όπου άλλοι φορείς (όπως η Κεντρική Τράπεζα, Υπουργεία και άλλα Κυβερνητικά Τμήματα και Ημικρατικοί Οργανισμοί) εκτελούν εργασίες στατιστικής φύσεως για τη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες τους.

 

Η Στατιστική Υπηρεσία συνεργάζεται, επίσης, με άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς όπως, τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat), τη Στατιστική Μονάδα των Ηνωμένων Εθνων (UNSD), τη Στατιστική Μονάδα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (UNECE Statistics Division), την Εκπαιδευτική Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), την Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Διεθνές Στατιστικό Ινστιτούτο (ISI), καθώς και με Στατιστικές Υπηρεσίες και επιστημονικά κέντρα άλλων χωρών. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει τακτική επικοινωνία, παροχή στοιχείων και ανταλλαγή εμπειριών, συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια, τεχνική βοήθεια και εκπαίδευση προσωπικού.Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία