Εκτύπωση

Εργοδότηση Προσωπικού

Ανοικτές Διαδικασίες


Δεν υπάρχουν ανοικτές διαδικασίες πρόσληψης εργοδοτουμένων.

 

 

Διαδικασίες που Έχουν Ολοκληρωθεί


Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Λειτουργού Στατιστικής (Κλ. A8)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5616, ημερ. 01/03/2024, δημοσιεύεται ανακοίνωση για τους τελικούς πίνακες των αιτητών, με σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις πιο κάτω θέσεις:

Τέσσερις (4) θέσεις Λειτουργού Στατιστικής (Κλ. Α8) εκ των οποίων δύο (2) λειτουργοί θα τοποθετηθούν στη Στατιστική Υπηρεσία για τις ανάγκες της δημιουργίας δυναμικού μητρώου πληθυσμού και δύο (2) λειτουργοί θα τοποθετηθούν στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ή/και στην Υπηρεσία Ασύλου για κάλυψη των αναγκών τους για παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα της μετανάστευσης και της διεθνούς προστασίας

Όσον αφορά στις δύο (2) θέσεις Λειτουργού Στατιστικής (Κλ. A8) για τις ανάγκες της ανάπτυξης συστημάτων καταχώρησης και επεξεργασίας δεδομένων, δεν δημοσιοποιείται κατάλογος καθώς δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος που να πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με την προκήρυξη της θέσης.

 
Ανακοίνωση για τον τελικό πίνακα υποψηφίων για τη θέση Λειτουργού Στατιστικής (Στατιστικό Μητρώο Πληθυσμού και Μετανάστευση/ Διεθνής Προστασία, Κλ. A8)
 

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών (Κλ. Α1)
 
Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5616, ημερ. 01/03/2024, δημοσιεύεται ανακοίνωση για τους τελικούς πίνακες των αιτητών, με σειρά κατάταξης ανά επαρχία προτίμησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στις πιο κάτω θέσεις:

Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών (Κλ. Α1) για τις ανάγκες Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2024
Βοηθοί Στατιστικών Ερευνών (Κλ. Α1) για τις ανάγκες της Έρευνας Ταξιδιωτών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου 2024-2026


Ανακοίνωση για τους τελικούς πίνακες υποψηφίων για τις θέσεις Βοηθού Στατιστικών Ερευνών (Κλ. Α1)
 


Σημείωση: Οι πίνακες υποψηφίων που έχουν καταρτιστεί για τις θέσεις Βοηθού Στατιστικών Ερευνών (Κλ. Α1) για τις ανάγκες Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών 2024 είναι συμπληρωματικοί των πινάκων που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αρ. 5402, ημερ. 31/12/2021 και και αρ. 5501, ημερ. 27/01/2023.


Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών για τα έτη 2023-2024 (Κλ. Α1)
 
Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5501, ημερ. 27/01/2023, δημοσιεύεται ανακοίνωση για τον τελικό πίνακα των αιτητών, με σειρά κατάταξης ανά επαρχία προτίμησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για τα έτη 2023-2024 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών.

Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Βοηθός Στατιστικών Ερευνών)

 

 

Πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Ερευνών και Εργασιών, για τα έτη 2022-2024 (Κλ. Α1)

Η Στατιστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 5402, ημερ. 31/12/2021, δημοσιεύεται ανακοίνωση για τον τελικό πίνακα των αιτητών, με σειρά κατάταξης ανά επαρχία προτίμησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), για ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν για τα έτη 2022-2024 στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη Στατιστική Υπηρεσία για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη θέση Βοηθού Στατιστικών Ερευνών.

Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Βοηθός Στατιστικών Ερευνών) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργοδότηση προσωπικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Στατιστική Υπηρεσία ως ακολούθως:

Τ: 22602130, 22602132
Φ: 22661313
Ε: enquiries@cystat.mof.gov.cyΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία