Εκτύπωση

Σημαντικές Πληροφορίες για τις Έρευνες που Διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία

Γιατί να δώσω στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία;


Η συμμετοχή σας είναι σημαντική

Οι στατιστικές που παράγουμε βασίζονται σε στοιχεία που εσείς μας δίνετε. Η συμβολή σας, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική στην παραγωγή επίσημων στατιστικών και συνεπώς στο μέλλον του τόπου, αφού οι στατιστικές μας αποτελούν μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από το Κράτος, τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, σε ένα μεγάλο φάσμα κοινωνικών και οικονομικών θεμάτων που αφορούν στην Κύπρο. Με άλλα λόγια, διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο στο μέλλον του τόπου μας και όλα αυτά με τη συμμετοχή σας στις έρευνές μας.

 

Συμμετοχή στις έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας

Αν έχετε επιλεγεί σε δείγμα έρευνας που διεξάγει η Στατιστική Υπηρεσία (το νοικοκυριό σας ή η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε), θα πρέπει να έχετε λάβει σχετική ειδοποίηση από τη Στατιστική Υπηρεσία με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Επίσημη επιστολή μέσω ταχυδρομείου.
  • Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από επίσημη διεύθυνση της Στατιστικής Υπηρεσίας (ονοματεπώνυμο@cystat.mof.gov.cy).
  • Τηλεφωνική επικοινωνία από αρμόδιο άτομο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

 

Είναι υποχρεωτικό να δώσω στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία;


Υποχρεωτική παροχή πληροφοριών

Η παροχή στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι υποχρεωτική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 13 (2) του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021, η παροχή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς από οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υποχρεωτική, στον βαθμό που τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως απαραίτητα για την παραγωγή επίσημων στατιστικών.

Μη-συμμόρφωση με την παροχή στοιχείων στη ΣΥ αποτελεί αδίκημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 19 (1) του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021, πρόσωπο το οποίο:

(α) αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να παρέχει στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία ή σε άλλη εθνική αρχή·

(β) δεν συμμορφώνεται με τα χρονικά πλαίσια που θέτει η Στατιστική Υπηρεσία ή άλλη εθνική αρχή για τη συλλογή στοιχείων·

(γ) παρέχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία στη Στατιστική Υπηρεσία ή σε άλλη εθνική αρχή· ή

(δ) αρνείται την πρόσβαση της Στατιστικής Υπηρεσίας ή άλλης εθνικής αρχής σε διοικητικά αρχεία ή σε αρχεία ιδιωτών με σκοπό τη χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

Θα είναι εμπιστευτικά τα στοιχεία που θα δώσω;


Στατιστικό Απόρρητο

Η τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό, η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει αυστηρά μέτρα σχετικά με την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που συλλέγει, ενώ έχει προνοήσει έτσι ώστε να υπάρχουν νομικές δικλείδες που να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που παράγονται. Η στατιστική νομοθεσία προνοεί αυστηρές ποινές σε περίπτωση αδικήματος που σχετίζεται με την παραβίαση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων (πρόστιμο ή/και φυλάκιση), ενώ όλο το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας δίνει ένορκο δήλωση σχετικά με την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που διαχειρίζεται, η οποία είναι δεσμευτική εφ' όρου ζωής. 

Οι πρόνοιες σχετικά με την προστασία του στατιστικού απορρήτου παρατίθενται στο άρθρο 16 του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία εμπιστευτικών στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία και το στατιστικό απόρρητο μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα στην πύλη μας

 

Πώς ξέρω ότι τα άτομα που επικοινωνούν μαζί μου είναι από τη Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας;


Ταυτότητες προσωπικού ΣΥ

Το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας φέρει κονκάρδα με την ειδική ταυτότητα της Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εξουσιοδότηση που του έχει δοθεί βάσει νομοθεσίας για τη συλλογή πληροφοριών. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε την εν λόγω κονκάρδα, προτού συνεργαστείτε με το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας για την παροχή στοιχείων. Αν έχετε κάποια αμφιβολία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας:

 

Εν μέσω πανδημίας είναι δύσκολο να δεχθώ επισκέψεις, είτε στο σπίτι είτε στον χώρο εργασίας.


Θέματα Υγείας - COVID-19

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει προβεί σε ενέργειες για διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της εν μέσω της πανδημίας COVID-19 που σχετίζονται κυρίως με τα ακόλουθα:

  • Διεκπεραίωση συλλογής στοιχείων μέσω τηλεφώνου αντί με απευθείας συνεντεύξεις, όπου αυτό είναι δυνατόν.

  • Συλλογή στοιχείων μέσω διαδικτύου: Περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας συλλογής στοιχείων μέσω διαδικτύου.

  • Eνίσχυση της πρόσβασης σε διοικητικά δεδομένα για μείωση του φόρτου στους ερωτώμενους.

Σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο διεξαγωγής της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, μπορείτε να επισκευθείτε τη σχετική σελίδα στον ιστότοπο της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021.

 

Γιατί συμπεριλήφθηκα στις έρευνες της Στατιστικής Υπηρεσίας;


Επιλογή δείγματος για έρευνες της ΣΥ:

  • Η Στατιστική Υπηρεσία διεξάγει πολλές δειγματοληπτικές έρευνες. Αυτό σημαίνει ότι, για να μπορούμε να έχουμε μια αντιπροσωπευτική εικόνα της οικονομίας ή της κοινωνίας μας, χρειάζεται πρώτα, να έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού που μελετούμε.
  • Για την επιλογή του δείγματος σε κάθε έρευνα χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες στατιστικές μέθοδοι, που καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες της έρευνας. Στην περίπτωση των νοικοκυριών τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, σχετίζονται κυρίως με τις περιοχές (αστικές - αγροτικές, επαρχίες και μικρότερες περιοχές κάθε επαρχίας), ενώ στην περίπτωση των επιχειρήσεων, λαμβάνεται συνήθως υπόψη το μέγεθός τους (απο πλευράς απασχόλησης) και η οικονομική τους δραστηριότητα.
  • Για έρευνες στις επιχειρήσεις, λόγω του μικρού μεγέθους της Κύπρου και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στην επιλογή δειγμάτων βάσει οδηγιών από τη Eurostat (συνήθως μέγεθος και η οικονομική δραστηριότητα), υπάρχει δυστυχώς αυξημένη πιθανότητα για κάποιες επιχειρήσεις να επιλεχθούν σε δείγμα για περισσότερες από 1 έρευνες της Υπηρεσίας μας. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δημιουργεί αυξημένο φόρτο στις επιχειρήσεις για παροχή των απαιτούμενων στοιχείων, αλλά είναι αναγκαίο από στατιστικής πλευράς ώστε τα στοιχεία που παράγονται να είναι αντιπροσωπευτικά της οικονομίας μας. Παρόλα αυτά, διερευνούμε συνεχώς λύσεις για να απαμβλυνθεί το πρόβλημα αυτό, όπως είναι η χρήση διοικητικών πηγών, όπου είναι εφικτό και η πιθανή ενοποίηση κάποιων ερευνών. 

 

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα στοιχεία που μου ζητά η Στατιστική Υπηρεσία;


Σχετικοί Σύνδεσμοι - Περισσότερες Πληροφορίες:Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία