Εκτύπωση

Συντονιστικός Ρόλος Στατιστικής Υπηρεσίας στο ΕθνΣΣ

Με την εφαρμογή του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021, ενισχύεται ο συντονιστικός ρόλος της Στατιστικής Υπηρεσίας εντός του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕθνΣΣ).


Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021, ο Διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας:

  • Συντονίζει τις στατιστικές δραστηριότητες των άλλων εθνικών αρχών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών.
  • Καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές, όπου κρίνεται αναγκαίο, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών εντός του ΕθνΣΣ και παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή τους, η ευθύνη του δε για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές περιορίζεται μόνο εντός της Στατιστικής Υπηρεσίας.
  • Εκπροσωπεί το ΕθνΣΣ στο ΕΣΣ.

 

Επιπρόσθετα:

  • Στο πλαίσιο του συντονιστικού της ρόλου για τις επίσημες στατιστικές, η Στατιστική Υπηρεσία καλεί τις άλλες εθνικές αρχές να ορίσουν ένα λειτουργό ως επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών, ο οποίος έχει την ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου και ειδικότερα των διατάξεων του άρθρου 4 που προβλέπουν για τις στατιστικές αρχές και της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (3) που προβλέπουν για τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας των επίσημων στατιστικών.
  • Οι άλλες εθνικές αρχές ενημερώνουν αμέσως το Διευθυντή για τυχόν αλλαγές των λειτουργών που έχουν οριστεί ως επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών.
  • Οι άλλες εθνικές αρχές, που είναι υπεύθυνες για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών, εκτελούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές του Διευθυντή.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία