Εκτύπωση

Στατιστικό Απόρρητο

Η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις πρόνοιες του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 16 του Νόμου. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει τα ακόλουθα:

  • Τα εμπιστευτικά στοιχεία που συλλέγονται αποκλειστικά για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση των εμπιστευτικών στοιχείων για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, πέραν των στατιστικών (π.χ. για διοικητικούς, νομικούς, φορολογικούς σκοπούς και σκοπούς ελέγχων στις στατιστικές μονάδες).
  • Η Στατιστική Υπηρεσία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, λαμβάνει όλα τα αναγκαία κανονιστικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζει τη φυσική και λογική προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων (έλεγχος αποκάλυψης στατιστικών στοιχείων) που χρησιμοποιούνται για τις επίσημες στατιστικές. 
  • Οι επίσημες στατιστικές που καταρτίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από έρευνα ή από άλλες πηγές δημοσιεύονται κατά τρόπο, ώστε να αποκλείεται η άμεση ή έμμεση αποκάλυψη της ταυτότητας των προσώπων που παρέχουν τα δεδομένα ή των στατιστικών μονάδων στις οποίες αναφέρονται. 
  • Οι λειτουργοί της Στατιστικής Υπηρεσίας δίδουν ένορκη διαβεβαίωση, ότι δεν θα αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέρχονται εις γνώσιν τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση τήρησης του στατιστικού απορρήτου συνεχίζει να υφίσταται και μετά τη λήξη των καθηκόντων ή και της σύμβασής τους. 
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται ή αποκτώνται κατά τη διεξαγωγή έρευνας ή άλλης εργασίας συνεχίζουν να θεωρούνται εμπιστευτικά, ανεξαρτήτως εάν τα στατιστικά αποτελέσματα της έρευνας ή άλλης εργασίας έχουν δημοσιευθεί.
  • Η Στατιστική Υπηρεσία λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, ώστε οποιαδήποτε παραβίαση του στατιστικού απορρήτου να αποτρέπεται και να τιμωρείται.
  • Στον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021, περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν για την επιβολή ποινών που αφορούν στην προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων (Άρθρο 19 - Αδικήματα και ποινές).

 

Ειδικά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως και του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων Αυτών Νόμου του 2018 (Ν. 125(Ι)/2018). Με βάση το άρθρο 6(1)(γ) του εν λόγω Κανονισμού, η Στατιστική Υπηρεσία δικαιούται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας. Η βάση για την επεξεργασία αυτή ορίζεται σύμφωνα με: α) το δίκαιο της Ένωσης, δηλ. τις εκάστοτε νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που διέπουν τη διενέργεια των διάφορων ερευνών και την παραγωγή στατιστικών ή β) το δίκαιο του κράτους μέλος στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλ. τον περί Επίσημων Στατιστικών Νόμο του 2021 που διέπει τις εργασίες της Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού, η Στατιστική Υπηρεσία έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στον οποίον το κοινό μπορεί να απευθύνεται για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα.

 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία που λαμβάνονται από πηγές που είναι νόμιμα διαθέσιμες στο κοινό και οι οποίες παραμένουν στη διάθεση του κοινού δεν χρήζουν προστασίας και ως εκ τούτου, η Στατιστική Υπηρεσία δύναται να δημοσιοποιεί ονομαστικό κατάλογο εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και αρχών τοπικής διοίκησης, που να περιλαμβάνει πληροφορίες για τη διεύθυνση, την οικονομική δραστηριότητα και οποιοδήποτε άλλο νομίμως δημόσια προσβάσιμο στοιχείο.Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία