Εκτύπωση

Εθνικό Στατιστικό Σύστημα - Περιγραφή

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021, "Εθνικό Στατιστικό Σύστημα" (ΕθνΣΣ) σημαίνει τη Στατιστική Υπηρεσία και τις “άλλες εθνικές αρχές”, όπου “άλλες εθνικές αρχές” σημαίνει τα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες της Δημοκρατίας ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εκτός της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών.

 

 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος, λειτουργούν τα πιο κάτω θεσμοθετημένα όργανα:

 

 

Επιτροπή Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές

 

 • Aποτελείται από το Διευθυντή της ΣΥ και τους επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών των άλλων εθνικών αρχών.
 • Ο Διευθυντής της ΣΥ συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές.
 • Αρμοδιότητα της Επιτροπής Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές είναι η ενημέρωση και ο συντονισμός των μελών του ΕθνΣΣ σε θέματα ανάπτυξης, παραγωγής και διάδοσης των επίσημων στατιστικών, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς των μελών του ΕθνΣΣ στον καταρτισμό των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων.
 • Η Επιτροπή Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές δύναται να εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας της.

 

Στατιστικό Συμβούλιο

 

 • Το Στατιστικό Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του ΕθνΣΣ.
 • Το Στατιστικό Συμβούλιο παρακολουθεί, γνωμοδοτεί και υποβάλλει εισηγήσεις ως προς την ετοιμασία, εφαρμογή και περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων και συμβουλεύει το Διευθυντή και τους επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών στις άλλες εθνικές αρχές αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των στατιστικών αρχών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4.
 • Το Στατιστικό Συμβούλιο συνίσταται από τον πρόεδρο και δώδεκα (12) άλλα μέλη, ως ακολούθως: (α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του· (β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του· (γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του· (δ) το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας· (ε) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου· (στ) έναν εκπρόσωπο των άλλων εθνικών αρχών, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές· (ζ) δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων· (η) δύο (2) εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων· (θ) δύο (2) ακαδημαϊκούς από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας· και (ι) έναν εκπρόσωπο της Κυπριακής Στατιστικής Εταιρείας.
 • Πρόεδρος και μέλη του Στατιστικού Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα που κατέχουν γνώσεις και πείρα ή ασχολούνται με θέματα στατιστικής ή άλλα συναφή θέματα. (5) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον πρόεδρο και τα μέλη του Στατιστικού Συμβουλίου. 
 • Η θητεία του προέδρου και των μελών του Στατιστικού Συμβουλίου, εκτός των ως εκ της θέσεώς τους (ex officio) μελών, είναι πενταετής και δύναται να ανανεωθεί για μία περαιτέρω θητεία.
 • Μέλος του Στατιστικού Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, κοινοποιώντας γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο την απόφασή του.
 • Οι εξουσίες του Στατιστικού Συμβουλίου ασκούνται από τα μέλη του, ακόμα και σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσης αυτού.
 • Το Στατιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει εντός ενός μηνός από την ημέρα κοινοποίησης προς αυτό, από το Διευθυντή, οποιουδήποτε προγράμματος στατιστικών δραστηριοτήτων, καθώς και οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο.
 • Το Στατιστικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας του.

 

 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία