Εκτύπωση

Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021

Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021) παρέχει τη νομική βάση για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών στην Κύπρο. Ο νόμος αυτός αντικαθιστά και καταργεί τον περί Στατιστικής Νόμο του 2000 (Ν. 15(Ι)/2000).

Σκοπός του νέου νόμου, που τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Μαρτίου 2021, είναι η αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών. Οι διατάξεις του συνάδουν με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, με έμφαση στην τελευταία τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/759. Στον νέο νόμο επιχειρήθηκε ακόμη να περιληφθούν υποδείξεις που επισημάνθηκαν κατά τη διαδικασία επιθεώρησης του εθνικού στατιστικού συστήματος από ομάδα ομοτίμων (peer review), που διενεργήθηκε στην Κύπρο τον Μάρτιο 2015.

Οι κυριότερες νέες πρόνοιες του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 αφορούν:

(α) στην οριοθέτηση του εθνικού στατιστικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από τη Στατιστική Υπηρεσία, και τα υπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (εφεξής “άλλες εθνικές αρχές”) που παράγουν ευρωπαϊκές στατιστικές στη βάση νομοθετικών πράξεων της ΕΕ και τις υποβάλλουν στη Eurostat,

(β) στην ενδυνάμωση του συντονιστικού ρόλου της Στατιστικής Υπηρεσίας εντός του εθνικού στατιστικού συστήματος και στην απόδοση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας,

(γ) στον ορισμό λειτουργού-επικεφαλής για θέματα επίσημων στατιστικών στις άλλες εθνικές αρχές, ο οποίος θα έχει την ευθύνη εφαρμογής των προνοιών του νόμου και ειδικότερα της εφαρμογής των στατιστικών αρχών και της διασφάλισης της ποιότητας των στατιστικών,

(δ) στη σύσταση Επιτροπής Συντονισμού για τις Επίσημες Στατιστικές, 

(ε) στη διαφοροποίηση της σύνθεσης του Στατιστικού Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη εκπροσώπηση,

(στ) στη διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας με την Κεντρική Τράπεζα,

(ζ) στον καθορισμό των κριτηρίων στατιστικής ποιότητας που πρέπει να διέπουν τα στοιχεία που παράγονται ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη του κοινού στις στατιστικές, σύμφωνα και με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές,

(η) στην ενδυνάμωση των ρυθμίσεων σε σχέση με την πρόσβαση και χρήση των διοικητικών αρχείων για σκοπούς παραγωγής στατιστικών,

(θ) στη βελτίωση των ρυθμίσεων για τη συλλογή των στοιχείων (η παροχή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς από οποιοδήποτε πρόσωπο συνεχίζει να είναι υποχρεωτική) και την προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων,

(ι) στην τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) σε όλα τα στάδια συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης των στατιστικών στοιχείων,

(ια) στην επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν στα αδικήματα και τις ποινές.

 


Σχετικά αρχεία:

Ο περί Επίσημων Στατιστικών Νόμος του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021)

Ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000 (Ν. 15(Ι)/2000)Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία