Εκτύπωση

Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προστασία των Εμπιστευτικών Δεδομένων

Μία από τις βασικές αρχές που καλείται να διασφαλίσει η Στατιστική Υπηρεσία, είναι αυτή της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που συλλέγονται. Οι κύριες πρόνοιες που διέπουν το στατιστικό απόρρητο ορίζονται στο άρθρο 16 του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 (Ν. 25(Ι)/2021) και περιλαμβάνουν τις παραμέτρους που πρέπει να ισχύουν ώστε τα δεδομένα να θεωρούνται εμπιστευτικά, τον τρόπο δημοσίευσης τέτοιων δεδομένων, τη δυνατότητα πρόσβασης σε εμπιστευτικά δεδομένα για ερευνητικούς σκοπούς, την έγγραφη διαβεβαίωση τήρησης της εμπιστευτικότητας και τις προβλεπόμενες κυρώσεις στην περίπτωση παραβίασής της.

 

Η Στατιστική Υπηρεσία έχει εκπονήσει τις “Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προστασία των Εμπιστευτικών Δεδομένων”, όπου παρατίθενται οι συγκεκριμένες ενέργειες και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε στάδιο κατά τον χειρισμό στατιστικών δεδομένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το στατιστικό απόρρητο.

 


Σχετικά αρχεία: 

 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προστασία των Εμπιστευτικών ΔεδομένωνΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία