Εκτύπωση

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τη Στατιστική Υπηρεσία

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η δια νόμου ορισμένη αρμόδια Αρχή για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των επίσημων στατιστικών της Κύπρου, γεγονός που της δίνει το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα.

 

Για όλες τις στατιστικές μονάδες για τις οποίες η Στατιστική Υπηρεσία τηρεί δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται αυστηρά το στατιστικό απόρρητο, το οποίο αποτελεί θεμελιώδη, απαρέγκλιτη αρχή για τη Στατιστική Υπηρεσία. Οι εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζονται και απορρέουν από την εφαρμογή του στατιστικού απορρήτου, καλύπτουν πλήρως τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σε κάθε στάδιο, από τη συλλογή έως και τη δημοσίευση.

 

Στο πλαίσιο της τήρησης των προνοιών του ΓΚΠΔ, η Στατιστική Υπηρεσία έχει ορίσει λειτουργό Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων, στον οποίο μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα, που επεξεργάζεται η Στατιστική Υπηρεσία ως «υπεύθυνος επεξεργασίας».Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία