Εκτύπωση

Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων

Οι εργασίες της Στατιστικής Υπηρεσίας σχετίζονται με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Οι πηγές πληροφοριών είναι τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Τα στοιχεία που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα συλλέγονται κυρίως μέσω ερευνών και για τα Κυβερνητικά Τμήματα και τους ημικρατικούς οργανισμούς συλλέγονται ως επί το πλείστον από διοικητικά αρχεία.


Οι έρευνες που διεξάγονται περιλαμβάνουν απογραφές, δειγματοληπτικές έρευνες και ειδικές μελέτες. Τα στοιχεία συλλέγονται κυρίως με προσωπικές συνεντεύξεις από ειδικά εκπαιδευμένο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Στο στάδιο του σχεδιασμού των διαφόρων ερευνών η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη αιτήματα και εισηγήσεις από άλλα Κυβερνητικά Τμήματα έτσι που να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους σε στοιχεία.


Απογραφές διενεργούνται για τον πληθυσμό, την γεωργία και τις επιχειρήσεις ενώ ετήσιες έρευνες διεξάγονται για διάφορους τομείς. Για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην οικονομία, καταρτίζεται μεγάλος αριθμός από μηνιαία στοιχεία και δείκτες. Αυτά καλύπτουν, μεταξύ άλλων, το εξωτερικό εμπόριο, την απασχόληση και την ανεργία, τη βιομηχανική παραγωγή, τις τιμές παραγωγού, τις άδειες οικοδομής, τη γεωργική παραγωγή, τις λιανικές πωλήσεις, τους δείκτες τιμών καταναλωτή, τον τουρισμό, τις εγγραφές οχημάτων, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες κ.α.

 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 του περί Επίσημων Στατιστικών Νόμου του 2021 (Ν.25(Ι)/2021), η Στατιστική Υπηρεσία καταρτίζει Πολυετές Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων στο οποίο περιλαμβάνονται οι έρευνες ή άλλες εργασίες οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Επιπρόσθετα, καταρτίζεται και Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων, όπου περιλαμβάνονται οι έρευνες ή άλλες εργασίες που αναφέρονται στο πολυετές πρόγραμμα και οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.

 

Στα πλαίσια υιοθέτησης βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, η Στατιστική Υπηρεσία αξιολογεί το βαθμό υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Δραστηριοτήτων και ετοιμάζει ετήσια έκθεση αξιολόγησης.

 

Ετήσια Προγράμματα Δραστηριοτήτων (ΕΠΔ)

 

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Αξιολόγηση Προγράμματος

ΕΠΔ 2017

Αξιολόγηση ΕΠΔ 2017

ΕΠΔ 2018

Αξιολόγηση ΕΠΔ 2018

ΕΠΔ 2019

Αξιολόγηση ΕΠΔ 2019

ΕΠΔ 2020

ΕΠΔ 2021

ΕΠΔ 2022

ΕΠΔ 2023

 

Πολυετή Προγράμματα Δραστηριοτήτων (ΠΠΔ)

 

Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων

Αξιολόγηση Προγράμματος

ΠΠΔ 2018 - 2022

ΠΠΔ 2023 - 2027

Αναμένεται μετά το τέλος του 2022
Σχετικά αρχεία: 

Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2017

Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2018

Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2019

Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2020

Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2021

Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2022

Ετήσιο Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2023

Πενταετές Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2018 - 2022

Πενταετές Πρόγραμμα Στατιστικών Δραστηριοτήτων 2023 - 2027

Περιληπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Δραστηριοτήτων για το 2017

Περιληπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Δραστηριοτήτων για το 2018

Περιληπτική Έκθεση Αξιολόγησης της Υλοποίησης του Προγράμματος Στατιστικών Δραστηριοτήτων για το 2019Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία