Εκτύπωση

Στόχοι και Προτεραιότητες

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η Στατιστική Υπηρεσία (ΣΥ) στοχεύει στην παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ο βασικός στρατηγικός στόχος της ΣΥ απορρέει από τη χρησιμότητα και σημασία της στατιστικής πληροφόρησης για αυτό κύριο μέλημά της είναι η ευρύτερη και πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών σε στατιστικά δεδομένα. Συνεπώς, η ΣΥ κατευθύνει τις εργασίες της προς:

  • Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών λόγω του ότι οι στατιστικές αξιοποιούνται από αυτούς, στη λήψη αποφάσεων και στην έρευνα. Επίσης, οι ίδιες στατιστικές χρησιμοποιούνται από διάφορους χρήστες και επομένως θα πρέπει να δίδονται με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες όλων.
  • Την ανάγκη προώθησης της έγκαιρης συλλογής και δημοσίευσης καλής ποιότητας στατιστικών δεδομένων.
  • Την ανάγκη διατήρησης της συνέχειας και συγκρισιμότητας των στοιχείων που καταρτίζονται.
  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ατομικών δεδομένων, της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας, ως απαραίτητων προϋποθέσεων για αξιόπιστες στατιστικές.
  • Την εφαρμογή τόσο διεθνών όσο και Ευρωπαϊκών στατιστικών αρχών, μεθόδων και πρακτικών.

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε χρόνο υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις που θέτει σε προτεραιότητα η ΣΥ για υλοποίηση των στόχων της. Κατά το τρέχον έτος, η ΣΥ θα συνεχίσει με την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασιών, προωθώντας ενέργειες που συμβάλλουν στην υλοποίηση του στρατηγικού της στόχου για παροχή στατιστικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας με αντικειμενικό, διαφανή, αξιόπιστο και έγκαιρο τρόπο.

 Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία