Έρευνα για τις Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Πόρων στο Δημόσιο Τομέα


Έρευνα για τις Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Πόρων στο Δημόσιο Τομέα
1. Ταυτότητα της έρευνας
Η Έρευνα για τις Δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Προστασίας και Διαχείρισης Πόρων στον Δημόσιο Τομέα διεξήχθη την περίοδο Ιούλιος 2019 – Μάρτιος 2020 και κάλυψε τα έτη 2017 και 2018. Η πρώτη αντίστοιχη έρευνα είχε διεξαχθεί το 2006, με έτος αναφοράς το 2004 και είχε χρηματοδοτηθεί μερικώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το έτος αναφοράς 2010, η έρευνα
εντάχθηκε στον ετήσιο προγραμματισμό της Στατιστικής Υπηρεσίας και διενεργείται σε τακτική βάση.
Η έρευνα είναι εναρμονισμένη με τους ορισμούς, τις έννοιες και τη μεθοδολογία που καθορίστηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού κοινού ερωτηματολογίου των Eurostat/ΟΟΣΑ.
2. Σκοπός

Η έρευνα αποσκοπεί στη συλλογή και καταρτισμό στοιχείων για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και τα έσοδά τους από τέτοιες δραστηριότητες.
3. Κάλυψη
H έρευνα καλύπτει τα διάφορα υπουργεία, τμήματα, υπηρεσίες και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μη κερδοσκοπικών ημικρατικών οργανισμών, με βάση τον ορισμό της «γενικής κυβέρνησης», όπως
καθορίζεται για σκοπούς εθνικών λογαριασμών.
4. Συλλογή στοιχείων
Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου που επιστράφηκε ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στη Στατιστική Υπηρεσία. Όπου χρειάστηκε, λειτουργός της Στατιστικής Υπηρεσίας παρείχε καθοδήγηση μέσω τηλεφωνικών επαφών ή/και επιτόπιων επισκέψεων στα ενδιαφερόμενα υπουργεία, τμήματα, υπηρεσίες και οργανισμούς. Ζητήθηκαν στοιχεία για κάθε είδους
δαπάνη ή έσοδο που πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2017 και 2018 και αποσκοπούσε στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι πληροφορίες αυτές περιελάμβαναν τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνταν σε εργασίες που στόχευαν στην προστασία του περιβάλλοντος, τις αντίστοιχες αμοιβές, τις τρέχουσες δαπάνες και τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν για περιβαλλοντικούς σκοπούς, καθώς και τις χορηγίες ή/και χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν ή λήφθηκαν από τον δημόσιο τομέα. Η συλλογή στοιχείων
περιελάμβανε ακόμα πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που προήλθαν από παρόμοιες δραστηριότητες. Κάθε μια από τις πιο πάνω πληροφορίες ταξινομήθηκε στα διάφορα περιβαλλοντικά πεδία: αέρας και κλίμα, υγρά απόβλητα, στερεά απόβλητα, βιοποικιλότητα, έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά νερά, θόρυβος και άλλα.
5. Ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν
Περιβαλλοντική προστασία: ορίζεται ως οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα
έχει ως κύριο σκοπό της τη συλλογή, επεξεργασία, περιορισμό, αποτροπή ή εξάλειψη της ρύπανσης και των ρυπαίνουσων ουσιών ή υλικών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες ή δραστηριότητες των οποίων ο κύριος σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα αν γίνονται για συμμόρφωση με κάποια νομοθετική ρύθμιση. Εντούτοις, δραστηριότητες ή ενέργειες που, αν και έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, δεν πραγματοποιήθηκαν με κύριο
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά για παράδειγμα για σκοπούς υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, εξαιρούνται. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και λυμάτων, η πρόληψη και η εξάλειψη ή ο περιορισμός των αέριων εκπομπών, η προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων στρωμάτων, η πρόληψη ή η μείωση του θορύβου και των κραδασμών, η διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και βιοτόπων, καθώς και η μέτρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η
παρακολούθηση και ο περιορισμός της δημιουργίας αποβλήτων κτλ.
Δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας: αποτελούν το άθροισμα των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και των τρεχουσών δαπανών.
Επενδύσεις σε εξοπλισμό περιβαλλοντικής προστασίας: επενδύσεις σε εξοπλισμό που στοχεύει στην πρόληψη, περιορισμό ή επεξεργασία της ρύπανσης και στη διαχείριση των εκπομπών (αέριων, υγρών ή στερεών αποβλήτων, θορύβου κτλ.) προς το περιβάλλον. Περιλαμβάνονται επίσης επενδύσεις για
προσθήκες, συντηρήσεις, και βελτιώσεις που αυξάνουν τη διάρκεια ζωής ή τη δυνατότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.
Τρέχουσες δαπάνες εντός των υπουργείων, τμημάτων, υπηρεσιών και προστασία, εκτός από την αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς φορείς. Περιλαμβάνονται η κατανάλωση ενέργειας και υλικών, η αγορά φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών, η ενασχόληση του προσωπικού σε ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας, η λειτουργία εξοπλισμού περιβαλλοντικής
προστασίας και όλες οι σχετικές δαπάνες (εργατικά, συντήρηση κτλ), γενική διοίκηση (π.χ. εγκατάσταση και συντήρηση περιβαλλοντικών πληροφοριακών συστημάτων) κτλ.
Τρέχουσες δαπάνες για την αγορά υπηρεσιών: αφορούν όλα τα τέλη και πληρωμές σε εξωτερικούς φορείς έναντι της παροχής υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας. Περιλαμβάνονται πληρωμές για τη συλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων και λυμάτων, πληρωμές σε περιβαλλοντικούς
συμβούλους (π.χ. για την εκπαίδευση του προσωπικού, για τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμών περιβαλλοντικής προστασίας) κτλ.
από ένα συγκεκριμένο υπουργείο, τμήμα, υπηρεσία ή οργανισμό είτε σε άλλους τομείς της οικονομίας είτε σε άλλους φορείς εντός του δημόσιου τομέα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και (β) στα κονδύλια που λήφθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και άλλους φορείς. Τέτοια κονδύλια αφορούν, για παράδειγμα, χορηγίες για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, εκστρατείες καθαριότητας, εκστρατείες διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα, δικαιώματα συμμετοχής σε διεθνείς οργανισμούς κτλ.
Έσοδα από δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας: περιλαμβάνονται έσοδα από την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής φύσεως, έσοδα από ενδιάμεσα προϊόντα (όπως έσοδα από την επαναχρησιμοποίηση υλικών που προκύπτουν από δραστηριότητες περιβαλλοντικής προστασίας, έσοδα από την πώληση τέτοιων
προϊόντων σε άλλους οργανισμούς ή επιχειρήσεις κτλ) και άλλα έσοδα περιβαλλοντικής φύσης που δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα.

Τελευταία Ενημέρωση: 16/07/2020

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία