Εκδόσεις


Επιλογές
Εξαμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
29/11/2005
ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ - 2005 (EN)

Επιλεγμένοι οικονομικοί δείκτες που να δίνουν μια περιεκτική εικόνα για τις σημαντικότερες βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στην Κυπριακή Οικονομία. Παρουσιάζονται μηνιαία στοιχεία για τους τελευταίους είκοσι μήνες, τριμηνιαία στοιχεία για τα τελευταία οκτώ τρίμηνα και ετήσια στοιχεία για τα τελευταία τρία χρόνια. Κάποιες σειρές παρουσιάζονται με εποχικά διορθωμένα στοιχεία καθώς επίσης ως κινητός μέσος των εποχικά διορθωμένων στοιχείων. €11,50

Διαθεματικές Στατιστικές ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΙΑΝ - ΙΟΥΝ 2005  (EN)
Τριμηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
25/11/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ - 2005 (EΛ, EN)

Η τριμηνιαία έκθεση «Στατιστικές Τουρισμού» παρέχει στοιχεία για τη διακίνηση των ταξιδιωτών προς και από την Κύπρο, τις αφίξεις των τουριστών κατα χώρα συνήθους διαμονής και τον αριθμό των κατοίκων Κύπρου που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό κατά χώρα επίσκεψης. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις δαπάνες των τουριστών κατά μήνα. €3,00

Τουρισμός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΑΝ - ΣΕΠ 2005  (EL, EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
21/11/2005
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - 2004 (EΛ, EN)

Εκτιμήσεις για τον πληθυσμό ανά μήνα, εκτιμήσεις για το τέλος του έτους κατά ομάδες ηλικιών των πέντε ετών, στατιστικές γεννήσεων και γονιμότητας, στατιστικές θανάτων και θνησιμότητας, πίνακες επιβιώσεως, γάμοι, διαζύγια και μετανάστευση. Ανάλυση πρόσφατων δημογραφικών εξελίξεων. €11,50

Πληθυσμός ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2004 (EL, EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
09/11/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - ΑΥΓ 2005 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΑΥΓ 2005  (EN)
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
20/10/2005
Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Ε. (25) - 2005 (EΛ)

Στο έντυπο αυτό παρουσιάζεται μια συνοπτική συγκριτική εικόνα της Κύπρου, με βάση διάφορους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, σε σχέση με τις υπόλοιπες 24 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαθεματικές Στατιστικές Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Ε.Ε. (25), 2005  (EL)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
14/10/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Τόμοι Ι-IV - 2004 (EN)

Ο Τόμος I περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εισαγωγών/αφίξεων κατά εμπόρευμα των Τμημάτων Ι-ΙΧ της Συνδιασμένης Ονοματολογίας και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος II περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών/αφίξεων των Τμημάτων Χ-ΧV και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος III περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών/αφίξεων των Τμημάτων XVI-XXI και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Ο Τόμος IV περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για ποσότητα και αξία των εξαγωγών/αποστολών κατά εμπόρευμα και κατά κύριο εμπορικό εταίρο. Η τιμή αφορά και τους 4 τόμους ως πακέτο. €34,00

Εξωτερικό Εμπόριο Τόμος Ι: Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα Ι-ΙΧ) (EN)Τόμος ΙΙ: Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα Χ-ΧV) (EN)
Τόμος ΙΙΙ: Εισαγωγές/Αφίξεις κατά εμπόρευμα και χώρα (Τμήματα XVI-XXI) (EN)Τόμος ΙV:  Εξαγωγές/Αποστολές κατά εμπόρευμα και χώρα (EN)
Ετήσιες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
12/10/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - 2004 (EΛ, EN)

Πληροφορίες για τη διάρθρωση και τις εξελίξεις στους τομείς μεταλλείων και λατομείων, μεταποίησης, ηλεκτρισμού και υδατοπρομήθειας. Αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή, τα έξοδα, τις επενδύσεις, τα αποθέματα, την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, δείκτες τιμών, δείκτες όγκου παραγωγής κ.ά. Επίσης αναλυτικά στοιχεία για την παραγωγή και κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων και συγκριτικά διεθνή στατιστικά στοιχεία. €13,50

Βιομηχανία INDUSTRIAL STATISTICS 2004.pdf
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
10/10/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - IOYΛ 2005 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο INTRA- EXTRA_ EU_ TRADE_ JUL2005.pdf
Ειδικές
Μελέτες
&
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
03/10/2005
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - 2003 (EN)

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για τη δια βίου μάθηση, ή οποία ήταν μέρος της έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 2003. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τη συμμετοχή του πληθυσμού της Κύπρου ηλικίας 15 ετών και άνω στην κανονική εκπαίδευση, μη-κανονική εκπαίδευση και σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης. Γίνεται ανάλυση της συμμετοχής του πληθυσμού κατά τύπο δραστηριότητας, φύλο, ομάδα ηλικίας, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση εργασίας και επάγγελμα. Επίσης, παρουσιάζεται ή συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες κατά θέμα σπουδών και ώρες διδασκαλίας.

Εκπαίδευση ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2003 (EN)
Μηνιαίες
Εκδόσεις
Ημερ. Έκδοσης
16/09/2005
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) - IOYN 2005 (EN)

Μηνιαία στατιστικά στοιχεία για την κατεύθυνση του εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου προς/από άλλα Κράτη Μέλη και Τρίτες Χώρες κατά χώρα και κατά τμήμα της Συνδιασμένης Ονοματολογίας των εμπορευμάτων (H.S). €3,00

Εξωτερικό Εμπόριο ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), IOYN 2005 (EN)


Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία