Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Συλλογή και καταρτισμός στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τα αποθέματα, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, το εργατικό κόστος και άλλες δαπάνες στον τομέα των κατασκευών (τομέας F του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2), που περιλαμβάνει την ανάπτυξη γης και την κατασκευή κτιρίων και έργων πολιτικού μηχανικού, ώστε να εκτιμηθούν οι διαρθρωτικές εξελίξεις και η συνεισφορά του τομέα στην οικονομία.

Μέθοδος
Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις σε δείγμα περίπου 1.300 επιχειρήσεων.
Κάλυψη Στοιχείων
Η Έρευνα Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης καλύπτει επιχειρήσεις που ταξινομούνται στον κατασκευαστικό τομέα (τομέας F του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2). Η στατιστική μονάδα για την έρευνα είναι η επιχείρηση.
Συχνότητα

Ετήσια.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Κατασκευών και Ανάπτυξης Γης ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου και περιλαμβάνονται στην έκδοση "Στατιστικές Κατασκευών και Στέγασης". Διαθέσιμες εκδόσεις αποτελεσμάτων υπάρχουν για τα έτη 2003-2016. Συνοπτικά αποτελέσματα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας στον πίνακα "ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗ", 1995-2020. Τα αναλυτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική μορφή για τα έτη 2016-2020.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Απασχόληση, Αξία Παραγωγής, Έξοδα, Προστιθέμενη Αξία, Επενδύσεις, Αποθέματα.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 4 ψηφίων.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση

28/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Παναγιώτα Χριστοδούλου
Αρμόδιος Κλάδος
Μονάδα Στατιστικών Κατασκευών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
pchristodoulou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602172
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία