Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - Προσέγγιση Παραγωγής


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Παρέχεται πληροφόρηση για το ύψος του ΑΕΠ, την ανάλυση της προστιθέμενης αξίας κατά οικονομική δραστηριότητα και των φόρων επί των προϊόντων μείον των επιδοτήσεων προϊόντων σε τρέχουσες τιμές, σε μετρήσεις όγκου (σταθερές τιμές) με έτος βάσης 2010 και σε Τιμές Προηγούμενου Έτους.

Μέθοδος

Ο υπολογισμός του ΑΕΠ (προσέγγιση παραγωγής) βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα των ετήσιων οικονομικών ερευνών και των τριμηνιαίων βραχυπρόθεσμων δεικτών της Στατιστικής Υπηρεσίας, σε διοικητικές πηγές, στα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης και σε προσαρμογές που υπολογίζονται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 (ΕΣΛ 2010).

Κάλυψη Στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΑΕΠ (προσέγγιση παραγωγής) καλύπτουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες με βάση το σύστημα ταξινόμησης NACE Rev.2, καθώς επίσης και τους φόρους μείον τις επιδοτήσεις των προϊόντων.

Συχνότητα

Τα στατιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό του ΑΕΠ παράγονται σε ετήσια και τριμηνιαία βάση.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία του ΑΕΠ είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας και στον ιστότοπο της Eurostat. Οι χρονοσειρές των στατιστικών στοιχείων είναι διαθέσιμες από το έτος 1995 (1ο τρίμηνο 1995) μέχρι και το τελευταίο έτος/τρίμηνο που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Οι κύριες μεταβλητές είναι:
- Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία κατά οικονομική δραστηριότητα,
- Φόροι επί των προϊόντων,
- μείον Επιδοτήσεις των προϊόντων.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Η δημοσίευση των στοιχείων είναι κατά οικονομική δραστηριότητα, ανάλυση Α10.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση

18/10/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Δημήτρης Ιωάννου, Μαρία Κωνσταντίνου
Αρμόδιος Κλάδος
Εθνικοί Λογαριασμοί
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
dioannou@cystat.mof.gov.cy, mconstantinou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22605128, 22602226
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία