Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) - Προσέγγιση Δαπανών


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Παρέχεται πληροφόρηση για το ύψος του ΑΕΠ και την ανάλυση του κατά είδος δαπάνης σε τρέχουσες τιμές, σε μετρήσεις όγκου (σταθερές τιμές) με έτος βάσης 2010 και σε Τιμές Προηγούμενου Έτους.

Μέθοδος

Ο υπολογισμός  του ΑΕΠ (προσέγγιση δαπανών) βασίζεται στα στοιχεία υπολογισμού της Ιδιωτικής και Δημόσιας Κατανάλωσης, των Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου, της μεταβολής των αποθεμάτων, των αποκτήσεων μείον των διαθέσεων τιμαλφών και του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών (Εξαγωγές μείον Εισαγωγές).

Κάλυψη Στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΑΕΠ (προσέγγιση δαπανών) καλύπτουν όλες τις κατηγορίες δαπανών, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 (ΕΣΛ 2010).

Συχνότητα

Τα στατιστικά στοιχεία για τον υπολογισμό του ΑΕΠ παράγονται σε ετήσια και τριμηνιαία βάση.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία του ΑΕΠ είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας και στον ιστότοπο της Eurostat. Οι χρονοσειρές των στατιστικών στοιχείων είναι διαθέσιμες από το έτος 1995 (1ο τρίμηνο 1995) μέχρι και το τελευταίο έτος/τρίμηνο που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Οι κύριες μεταβλητές είναι:
- Ιδιωτική Κατανάλωση,
- Δημόσια Κατανάλωση,
- Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου,
- Μεταβολή αποθεμάτων,
- Αποκτήσεις μείον διαθέσεις τιμαλφών,
- Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών,
- μείον Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

Συστήματα Ταξινόμησης

Είδος δαπάνης με βάση το ΕΣΛ 2010.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση

18/10/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Δημήτρης Ιωάννου, Μαρία Κωνσταντίνου
Αρμόδιος Κλάδος
Εθνικοί Λογαριασμοί
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
dioannou@cystat.mof.gov.cy, mconstantinou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22605128, 22602226
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία