Δείκτες Αξίας Κύκλου Εργασιών Χονδρικού Εμπορίου και Εμπορίου/Επισκευής Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Έτος βάσης 2015)


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Σκοπός των τριμηνιαίων Δεικτών Αξίας Κύκλου Εργασιών είναι η παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων των δραστηριοτήτων της οικονομίας που εμπίπτουν στους Κλάδους 45 (Εμπόριο και Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων) και 46 (Χονδρικό Εμπόριο) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κύκλος Εργασιών περιλαμβάνει τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της επιχείρησης στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων δασμών και φόρων.

Μέθοδος

Οι Δείκτες έχουν ως έτος βάσης το 2015, δείχνουν δηλαδή την τριμηνιαία μεταβολή στον κύκλο εργασιών σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων τριμήνων του κύκλου εργασιών το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των Δεικτών Κύκλου Εργασιών για τα τέσσερα τρίμηνα είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο Δείκτης για κάποιο τρίμηνο είναι 105,3 αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο τρίμηνο αυξήθηκε κατά 5,3% σε σχέση με τον μέσο όρο των τριμήνων του 2015. Οι Δείκτες αναφέρονται σε τρέχουσες τιμές αγοράς.

Για τον καταρτισμό του ολικού Δείκτη σε επίπεδο Κλάδου, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τις διάφορες ομάδες (υποσύνολα δραστηριοτήτων του Κλάδου) όπως αυτές ορίζονται στην ταξινόμηση NACE Αναθ. 2. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση προέρχονται από τα αποτελέσματα της ετήσιας Έρευνας Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου κατά το έτος βάσης (2015) και αντικατοπτρίζουν το μερίδιο του κύκλου εργασιών κάθε ομάδας σε σχέση με το σύνολο του κύκλου εργασιών της δραστηριότητας του Κλάδου.

Κάλυψη Στοιχείων

Καλύπτονται οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στους Κλάδους 45 (Εμπόριο και Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων) και 46 (Χονδρικό Εμπόριο) της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ.2.

Καλύπτονται όλες οι επιχειρήσεις (NACE Αναθ.2 45 και 46) που απασχολούν 10 ή περισσότερα άτομα και δείγμα από μικρότερες επιχειρήσεις.

Συχνότητα
Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μηνιαία/τριμηνιαία από τη Στατιστική Υπηρεσία, είτε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις είτε με αποστολή τηλεομοιότυπων είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ξεκινά πέντε μέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς και, συνήθως, ολοκληρώνεται μέσα σε σαράντα πέντε μέρες.
Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Η πρώτη περίοδος αναφοράς των δεικτών είναι το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2000. Οι Δείκτες αποστέλλονται κάθε τρίμηνο στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, με σχετικό Δελτίο Τύπου και προκαθορισμένους πίνακες excel. Οι Δείκτες που αποστέλλονται στη Eurostat περιλαμβάνουν και τη διορθωμένη τους μορφή (εποχική και ημερολογιακή διόρθωση). Στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας δημοσιεύεται μόνο η μη διορθωμένη μορφή.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές
Οι δείκτες αξίας προκύπτουν από τον Κύκλο Εργασιών σε τρέχουσες τιμές. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τις πωλήσεις αγαθών μιας επιχείρησης στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων δασμών και φόρων.
Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2).

Νομικό Πλαίσιο

Ο καταρτισμός των Δεικτών γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση

22/12/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Ευαγγελία Ευσταθίου
Αρμόδιος Κλάδος
Στατιστικές Εμπορίου
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
eefstathiou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602196
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία