Ετήσιοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Οι Ετήσιοι Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί (ΕΧΛ) καταγράφουν τις χρηματοπιστωτικές θέσεις και συναλλαγές που αφορούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων της χώρας. Οι διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και θέσεις ταξινομούνται περαιτέρω ανά είδος χρηματοοικονομικού μέσου και θεσμικού τομέα.

Μέθοδος

Η κατάρτιση των ΕΧΛ βασίζεται στις πιο κάτω πηγές οι οποίες είναι πλήρως εναρμονισμένες με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΛ 2010) και παράγονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: 
1. Στατιστικές Ισολογισμών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
2. Στατιστικές Ισολογισμών Επενδυτικών Ταμείων
3. Στατιστικές Ασφαλιστικών Εταιρειών 
4. Στατιστικές Ταμείων Προνοίας 
5. Στατιστικές έκδοσης Χρεογράφων 
6. Στατιστικές κατόχων Χρεογράφων
7. Τριμηνιαίοι Χρηματοοικονομικοί Λογ/σμοί της Γενικής Κυβέρνησης 
8. Διεθνής Επενδυτική θέση και Ισοζύγιο πληρωμών.

Επίσης, οικονομικές καταστάσεις συλλέγονται από οργανισμούς οι οποίοι ανήκουν στους λοιπούς ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς θεσμικούς τομείς. Όσον αφορά τις μη-χρηματοοικονομικές εταιρείες η πληροφόρηση πηγάζει από τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις και πραγματοποιείται συσχετισμός, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, με τις μεταβλητές του ΕΣΛ 2010. Για τον θεσμικό τομέα των Νοικοκυριών κάποιες μεταβλητές παράγονται στην βάση του υπολειπόμενου ποσού. 

Κάλυψη Στοιχείων

Περιλαμβάνονται όλοι οι χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, επενδυτικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, ταμεία προνοίας αλλά και οργανισμοί οι οποίοι ανήκουν στον τομέα των λοιπών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών. Περιλαμβάνεται επίσης ο τομέας της Γενικής Κυβέρνησης διαχωρισμένος σε υποτομείς.

Συχνότητα

Οι ΕΧΛ δημοσιεύονται σε ετήσια βάση (κάθε Οκτώβριο).

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας από το 2010 και μετέπειτα (μέχρι το έτος Τ-1). 

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

(F1): Νομισματικός χρυσός και ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα 
(F2): Μετρητά και καταθέσεις
(F3): Χρεόγραφα
(F4): Δάνεια
(F5): Συμμετοχικοί τίτλοι και μετοχές ή μερίδια εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου
(F6): Ασφαλιστικά συστήματα, συνταξιοδοτικά συστήματα και συστήματα τυποποιημένων εγγυήσεων
(F7): Χρηματοοικονομικά παράγωγα και μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης που χορηγούνται σε μισθωτούς
(F8): Λοιποί εισπρακτέοι/ πληρωτέοι λογαριασμοί

Συστήματα Ταξινόμησης

Θεσμικοί Τομείς:
S11: Μη χρηματοοικονομικές εταιρείες
S12: Χρηματοοικονομικές εταιρείες
S13: Γενική Κυβέρνηση
S14: Νοικοκυριά
S15: Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά
S2: Αλλοδαπή

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση

01/09/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Σοφία Παναγίδου, Κατερίνα Κυριάκου
Αρμόδιος Κλάδος
Εθνικοί Λογαριασμοί
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
spanagidou@cystat.mof.gov.cy kkyriakou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22605119, 22602202
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία