Στοιχεία Έρευνας και Ανάπτυξης


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Συλλογή στοιχείων για το προσωπικό που απασχολείται σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης και για τις δαπάνες και πηγές χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων αυτών. Τα στοιχεία αποτελούν σημαντικούς δείκτες για τη διακρίβωση του βαθμού τεχνολογικής και επιστημονικής ανάπτυξης μιας χώρας.

Μέθοδος

Χρήση εξειδικευμένου ερωτηματολογίου που απευθύνεται στον δημόσιο τομέα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε επιλεγμένες επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση διοικητικών στοιχείων από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους φορείς.

Η συλλογή των στοιχείων γίνεται σε τρεις φάσεις.  Η πρώτη φάση περιλαμβάνει όλα τα υπουργεία, κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες και τους ημικρατικούς οργανισμούς. Η δεύτερη φάση αφορά τον ιδιωτικό τομέα και καλύπτει επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  Η τρίτη φάση καλύπτει τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται στις τρεις φάσεις της έρευνας είναι όμοιο ως προς τη δομή και το περιεχόμενο, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις ώστε να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα δραστηριότητας.

Ένα από τα πιο σημαντικά στάδια της όλης εργασίας είναι ο προσδιορισμός των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Ερωτηματολόγια στέλνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπου, με βάση τις ενδείξεις από προηγούμενες αντίστοιχες έρευνες, τη φύση των εργασιών τους και τη διεθνή εμπειρία, πιθανότατα να υπάρχει το στοιχείο της έρευνας.

Σημαντική πηγή στοιχείων αποτελούν επίσης πληροφορίες για τα άτομα/φορείς που απευθύνονται στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για εξασφάλιση χορηγίας μέσω των Προγραμμάτων Επιχορήγησης Ερευνητικών Σχεδίων, καθώς επίσης δημοσιεύματα στον τύπο και άρθρα σε εξειδικευμένα περιοδικά και επιστημονικά συγγράμματα.

Η συλλογή μπορεί να θεωρηθεί απογραφική από άποψη ερευνητικής δαπάνης και δυναμικού.

Κάλυψη Στοιχείων

Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις ερευνητικές δραστηριότητες στις ελεγχόμενες από το κράτος περιοχές της Κύπρου και αφορούν το εκάστοτε ημερολογιακό έτος.

Συχνότητα

Ετήσια

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά και συνοπτικά στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 1991 και 1992 αλλά και από το έτος 1998 και μετά. Διαθέσιμες εκθέσεις αποτελεσμάτων (εκδόσεις) υπάρχουν για τα έτη 1998 έως και 2009. 

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

 

Στοιχεία για το ερευνητικό προσωπικό: αριθμός και ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης κατά φύλο, είδος προσωπικού, επίπεδο σπουδών, τομέα επιστήμης, ηλικία (δημόσιος τομέας και τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο) και υπηκοότητα (δημόσιος τομέας και τριτοβάθμια εκπαίδευση μόνο).

Στοιχεία για τις δαπάνες: σύνολο δαπανών κατά είδος δαπάνης, τομέα επιστήμης, κατηγορία (βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη).

Πηγή χρηματοδότησης


Ορισμοί που Χρησιμοποιούνται


Επιστημονική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη: είναι η δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με συστηματικό τρόπο, με σκοπό να συμβάλει στην αύξηση του αποθέματος των γνώσεων (περιλαμβάνονται η γνώση για τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και την κοινωνία) και στη χρήση αυτού του αποθέματος στην επινόηση νέων εφαρμογών.

Βασική έρευνα: είναι οι πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που αναλαμβάνονται με σκοπό τη δημιουργία νέων γνώσεων για τις αιτίες των παρατηρούμενων φαινομένων και γεγονότων, χωρίς να προσδοκάται οποιαδήποτε συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρησιμοποίηση.

Εφαρμοσμένη έρευνα: είναι οι πρωτότυπες εργασίες που αναλαμβάνονται με σκοπό τη δημιουργία νέων γνώσεων, που κατευθύνονται όμως σε συγκεκριμένο στόχο ή πρακτική εφαρμογή.

Πειραματική ανάπτυξη: είναι οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (που αποκτήθηκαν από την έρευνα ή την πρακτική εμπειρία) με σκοπό την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή εξοπλισμού, την εισαγωγή νέων διαδικασιών, συστημάτων και υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που ήδη υπάρχουν για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Ερευνητικές δαπάνες: αποτελούν το σύνολο των δαπανών (τρεχουσών και κεφαλαίου) που διατίθενται για έρευνα στο εσωτερικό μιας ερευνητικής μονάδας ή τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες που γίνονται εκτός της ερευνητικής μονάδας ή του τομέα για υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας.

Ερευνητικό δυναμικό: θεωρούνται όλα τα πρόσωπα που συμβάλλουν άμεσα στην πραγματοποίηση του ερευνητικού έργου, καθώς επίσης και όσοι προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες όπως διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό.  Το ερευνητικό προσωπικό διαιρείται σε ερευνητές, τεχνικούς και προσωπικό υποστήριξης.

Ερευνητής: είναι ο επιστήμονας που εργάζεται για τη σύλληψη και τη δημιουργία νέων γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και τη διαχείριση των ερευνητικών έργων.

Τεχνικός: είναι το άτομο που συμμετέχει στην έρευνα εκτελώντας επιστημονικά και τεχνικά καθήκοντα, συνήθως υπό την καθοδήγηση των ερευνητών, π.χ. προγραμματιστής, παρασκευαστής εργαστηρίου, σχεδιαστής κ.λ.π.

Προσωπικό υποστήριξης: περιλαμβάνει τα άτομα που συμμετέχουν στο ερευνητικό έργο εκτελώντας διάφορες εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του, π.χ. γραμματείς, δακτυλογράφοι, εργάτες, διοικητικοί κ.λ.π.

Ισοδύναμο Πλήρους Απασχόλησης: εκφράζει το συνολικό χρόνο που αφιερώνει ένα άτομο στην έρευνα κατά τη διάρκεια ενός έτους.  Μονάδα μέτρησης είναι το ανθρωποέτος που εκφράζει την πλήρη απασχόληση στην έρευνα ενός ατόμου για ένα έτος.

Θετικές επιστήμες: μαθηματικά, επιστήμη ηλεκτρονικών υπολογιστών, αστρονομία, φυσική, χημεία, γεωλογία, ορυκτολογία, μετεωρολογία, ωκεανογραφία, βιολογία, μικροβιολογία, γενετική, βιοχημεία.

Επιστήμες μηχανικού: πολιτική μηχανική, τοπογραφική μηχανική, αρχιτεκτονική, μηχανολογική μηχανική, ναυπηγική, ηλεκτρολογική μηχανική, χημική μηχανική, μηχανική μεταλλείων, ηλεκτρονική μηχανική τηλεπικοινωνιών, μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής.

Ιατρικές επιστήμες: ιατρική, οδοντιατρική, φαρμακευτική, νοσηλευτική, επιδημιολογία.

Αγροτικές επιστήμες: γεωπονική, δασολογία, κτηνιατρική.

Κοινωνικές επιστήμες: ψυχολογία, οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγική, ανθρωπολογία, εθνολογία, δημογραφία, γεωγραφία, πολεοδομία και χωροταξία, νομική, γλωσσολογία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία.

Ανθρωπιστικές επιστήμες: ιστορία, αρχαιολογία, γλώσσες και λογοτεχνία, φιλοσοφία, καλές τέχνες, θεολογία.

Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει (α) όλα τα τμήματα, υπηρεσίες και άλλα σώματα που παρέχουν, χωρίς όμως να πωλούν, υπηρεσίες στο κοινό (εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) οι οποίες δεν μπορούν διαφορετικά να προσφερθούν ικανοποιητικά και οικονομικά και συμβάλλουν στη διοίκηση του κράτους και στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, (β) τα ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση.  Οι επιχειρήσεις του δημοσίου περιλαμβάνονται στον τομέα των επιχειρήσεων.

Τομέας επιχειρήσεων: περιλαμβάνει (α) όλες τις εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα, των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών (εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και η διάθεσή τους προς πώληση στο κοινό, (β) τα ιδιωτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που τις εξυπηρετούν.

Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: περιλαμβάνει όλα τα πανεπιστήμια, κολλέγια και λοιπά ιδρύματα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους ή τη νομική τους υπόσταση. Περιλαμβάνονται επίσης όλα τα ερευνητικά ινστιτούτα, πειραματικοί σταθμοί και κλινικές που λειτουργούν υπό τον άμεσο έλεγχο ή διοικούνται από ή συνδέονται με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ιδιωτικός τομέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: περιλαμβάνει (α) τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά (δηλαδή το κοινό) και προσφέρουν μη εμπορεύσιμες υπηρεσίες, (β) ιδιώτες ή νοικοκυριά.

Εξωτερικό: αποτελείται από (α) όλα τα ιδρύματα και ιδιώτες που εδρεύουν έξω από τα σύνορα μιας χώρας εκτός των οχημάτων, πλοίων, αεροσκαφών και δορυφόρων που κατευθύνονται από εγχώριους οργανισμούς και τα πεδία δοκιμών που ανήκουν σε τέτοιους οργανισμούς, (β) όλους τους διεθνείς οργανισμούς (εκτός των επιχειρήσεων), περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και λειτουργιών τους εντός των συνόρων μιας χώρας.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οι οικονομικές μονάδες που ασχολούνται με δραστηριότητες Ε&Α ταξινομoύνται σε έναν από τους τέσσερις θεσμικούς τομείς (κυβερνητικός τομέας, τομέας επιχειρήσεων, τριτοβάθμια εκπαίδευση και ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός τομέας) βάσει των συστάσεων του «Εγχειριδίου Frascati».

Οι επιχειρήσεις και ο μη κερδοσκοπικός τομέας ταξινομούνται σύμφωνα με το σημαντικότερο είδος οικονομικής δραστηριότητάς τους, με βάση την κύρια κατηγορία αγαθών/υπηρεσιών που παράγονται/προσφέρονται. Η Στατιστική Ταξινόμηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, που αναπτύχθηκε από την Eurostat, χρησιμοποιείται από το έτος 2008 και μετά, ενώ η NACE αναθ. 1.1 χρησιμοποιήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 2 ψηφίων.

Για το επίπεδο σπουδών  χρησιμοποιείται η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED 2011). Δημοσίευση στοιχείων για τις ακόλουθες κατηγορίες: κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, κάτοχοι βασικών πανεπιστημιακών τίτλων, κάτοχοι άλλων μεταπτυχιακών διπλωμάτων, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για τον τομέα επιστήμης, βάσει των συστάσεων του «Εγχειριδίου Frascati», χρησιμοποιείται η Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD-FORD). Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 1 ψηφίου.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση

13/07/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Γεώργιος Δογορίτης
Αρμόδιος Κλάδος
Μονάδα Στατιστικών Επιστήμης και Τεχνολογίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
gdogoritis@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602170
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία