Έρευνα για την Παραγωγή και Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Συλλογή και καταρτισμός στοιχείων για την παραγωγή και τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

Μέθοδος

Συγκέντρωση στοιχείων, τόσο για τις παραγόμενες ποσότητες όσο και για τις ποσότητες αποβλήτων που τυγχάνουν διαχείρισης απευθείας από τις μονάδες επεξεργασίας (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και ΟΕΔΑ), καθώς και δεδομένων από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τις ποσότητες που συλλέγονται για σκοπούς ανακύκλωσης. Συλλογή επίσης στοιχείων από τη Green Dot Κύπρου, άλλες μονάδες διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και τα πράσινα σημεία. 

Κάλυψη Στοιχείων

Τα στοιχεία καλύπτουν αστικά απόβλητα που περιλαμβάνουν απόβλητα από νοικοκυριά, καθώς και  παρόμοια στη φύση απόβλητα από πηγές όπως εμπόριο, γραφεία και διάφορα ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια).

Συχνότητα

Ετήσια

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Tα αποτελέσματα της  Έρευνας ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 1996-2022

Συγκρισιμότητα Στοιχείων

Η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της συνολικής παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων και της συνολικής ποσότητας αποβλήτων που έτυχε διαχείρισης οφείλεται κυρίως στα στραγγίσματα και άλλες απώλειες υγρών από τις διάφορες διεργασίες μετά την είσοδο των αποβλήτων στις μονάδες επεξεργασίας. Τα υγρά αυτά τυγχάνουν διαχείρισης εντός των μονάδων, π.χ. βιολογικό καθαρισμό. Οι ποσότητες αυτές εξαιρούνται από το πεδίο αναφοράς των δεδομένων για τα αστικά στερεά απόβλητα. Επίσης, συλλεχθέντα απόβλητα αποθηκεύονται, χωρίς επεξεργασία, για μελλοντική διαχείριση.

Κύριες Μεταβλητές, Στατιστικές Έννοιες και Ορισμοί

Κύριες μεταβλητές: Παραγωγή και Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Απόβλητα: αναφέρονται σε υλικά που δεν μπορούν να θεωρηθούν προϊόντα (δηλαδή προϊόντα που παράγονται για την αγορά), τα οποία αυτός που τα παρήγαγε δε θα ξαναχρησιμοποιήσει για δικό του σκοπό και τα οποία απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει. Απόβλητα μπορεί να παραχθούν κατά την εξαγωγή ή κατά την επεξεργασία των πρώτων υλών σε ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα, κατά την κατανάλωση τελικών προϊόντων και κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν περιλαμβάνονται τα υλικά που ανακυκλώνονται άμεσα ή επαναχρησιμοποιούνται στο χώρο παραγωγής τους (δηλαδή στο υποστατικό) καθώς και απόβλητα υλικά που απορρίπτονται κατευθείαν στο νερό ή τον αέρα.

Αστικά Απόβλητα (Δημοτικά Απόβλητα): είναι τα απόβλητα που συλλέγονται από ή για λογαριασμό των δημοτικών αρχών. Περιλαμβάνουν τα οικιακά και παρόμοια απόβλητα, όπως και απόβλητα από εμπορικές και συναφείς δραστηριότητες, κτίρια γραφείων και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια). Περιλαμβάνoυν επίσης ογκώδη απόβλητα και απόβλητα κήπων, φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά, καθώς και απόβλητα από καθαρισμό δρόμων. Τα αστικά απόβλητα συλλέγονται είτε από πόρτα σε πόρτα με παραδοσιακή συλλογή (μικτά οικιακά απόβλητα) είτε ξεχωριστά για σκοπούς ανάκτησης (κυρίως για σκοπούς ανακύκλωσης, με συλλογή από πόρτα σε πόρτα και/ή με εθελοντική απόθεση). Περιλαμβάνονται επίσης απόβλητα παρόμοια στη φύση και σύνθεσή τους τα οποία: 1) συλλέγονται απευθείας από τον ιδιωτικό τομέα (επιχειρήσεις ή ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα) και όχι για λογαριασμό των δημοτικών αρχών (κυρίως ξεχωριστή συλλογή για σκοπούς ανάκτησης) και 2) προέρχονται από αγροτικές περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από συνήθη υπηρεσία συλλογής σκυβάλων, ακόμα κι αν απορρίπτονται από αυτόν που τα παρήγαγε. Δεν περιλαμβάνονται: ιλύς σηπτικών δεξαμενών, ιλύς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων και δημοτικά απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις. 

Ανακύκλωση: ορίζεται ως κάθε επανεπεξεργασία υλικών στη διαδικασία παραγωγής που μετατρέπει τα υλικά αυτά έτσι ώστε να παύσουν να θεωρούνται απόβλητα, εκτός από την επαναχρησιμοποίησή τους ως καύσιμα υλικά. Περιλαμβάνονται τόσο η επανεπεξεργασία ως ιδίου τύπου υλικό όσο και για διαφορετικές χρήσεις. Η απευθείας ανακύκλωση μέσα στις βιομηχανικές μονάδες όπου και παράγονται δεν περιλαμβάνεται.

Κομποστοποίηση: ορίζεται ως μία βιολογική διαδικασία που υποβάλλει βιοαποδομήσιμα απόβλητα σε αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση και καταλήγει σε ένα προϊόν που χρησιμοποιείται στο έδαφος ή για την παραγωγή των καλλιεργητικών μέσων ή ως υπόστρωμα.

Αποτέφρωση: αναφέρεται στη θερμική επεξεργασία των αποβλήτων σε μία μονάδα αποτέφρωσης προκειμένου να μειωθεί ο όγκος και η επικινδυνότητά τους και να παραχθεί προϊόν το οποίο μπορεί να απορριφθεί.

Ανάκτηση ενέργειας: αναφέρεται στην αποτέφρωση και συναποτέφρωση αποβλήτων σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όπως κλίβανοι τσιμέντου, έτσι ώστε η προκύπτουσα ενέργεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Διάθεση: αναφέρεται στην απόρριψη ή ενταφιασμό αποβλήτων σε χώρους απόρριψης (σκυβαλότοπους), περιλαμβανομένων και των ειδικά διαμορφωμένων με μηχανήματα χώρων και των χώρων προσωρινής αποθήκευσης για πάνω από ένα χρόνο. Καλύπτονται τόσο σκυβαλότοποι που δημιουργεί ο ίδιος ο παραγωγός των αποβλήτων στον χώρο παραγωγής τους όσο και εξωτερικοί χώροι απόρριψης.

Συστήματα Ταξινόμησης

Τα αστικά απόβλητα ταξινομούνται ανά παραγωγή αποβλήτων και από τις εργασίες επεξεργασίας και ακολουθούν τους ορισμούς για το κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ/Eurostat.

Νομικό Πλαίσιο

Δεν υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα στοιχεία που αφορούν την παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων. Τα δεδομένα αποστέλλονται στη Eurostat από τη Στατιστική Υπηρεσία βάσει συμφωνίας κυρίων. Ωστόσο, από το έτος αναφοράς 2020, ο τρόπος υπολογισμού για τα στοιχεία για την παραγωγή και ανακύκλωση αστικών αποβλήτων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Επιπλέον, οι μεταβλητές υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης χωρίς ανάκτηση ενέργειας καλύπτονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. 

Τελευταία Ενημέρωση

21/02/2024

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μαριλένα Κυθραιώτου
Αρμόδιος Κλάδος
Μονάδα Στατιστικών Περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mkythreotou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602137
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία