Έρευνα για την Παραγωγή και Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Συλλογή και καταρτισμός στοιχείων για την παραγωγή και διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.

Μέθοδος

Συγκέντρωση στοιχείων, τόσο για τις παραγόμενες ποσότητες όσο και για τις ποσότητες αποβλήτων που τυγχάνουν διαχείρισης απευθείας από τις μονάδες επεξεργασίας (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και ΟΕΔΑ), καθώς και δεδομένων από το Τμήμα Περιβάλλοντος για τις ποσότητες που συλλέγονται για σκοπούς ανακύκλωσης. Συλλογή επίσης στοιχείων από τη Green Dot Κύπρου, άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, τα πράσινα σημεία και τις αρχές τοπικής διοίκησης (για τα κλαδεύματα και τα ογκώδη αντικείμενα).

Κάλυψη Στοιχείων

Τα στοιχεία αφορούν τα αστικά απόβλητα, που περιλαμβάνουν απόβλητα από νοικοκυριά, καθώς και  παρόμοια στη φύση απόβλητα από πηγές όπως εμπόριο, γραφεία και δημόσια ιδρύματα.

Συχνότητα

Ετήσια

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Tα αποτελέσματα της  Έρευνας ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας για τα έτη 1995-2021.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Παραγωγή & Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Συστήματα Ταξινόμησης

Τα αστικά απόβλητα ταξινομούνται ανά παραγωγή αποβλήτων και μεθόδους επεξεργασίας και ακολουθούν τους ορισμούς από το κοινό ερωτηματολόγιο των ΟΟΣΑ/Eurostat.

Νομικό Πλαίσιο
  • Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.
  • Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.
Τελευταία Ενημέρωση

15/12/2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μαριλένα Κυθραιώτου
Αρμόδιος Κλάδος
Μονάδα Στατιστικών Περιβάλλοντος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mkythreotou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602137
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία