Μητρώο Επιχειρήσεων


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Το Μητρώο Επιχειρήσεων αποτελεί το δειγματοληπτικό πλαισιο για τη διεξαγωγή των ερευνών επιχειρήσεων από τη Στατιστική Υπηρεσία. Kαλύπτει τις στατιστικές μονάδες Νομική Μονάδα, Επιχείρηση, Τοπική Μονάδα, Μονάδα Οικονομικής Δραστηριότητας και Ομάδα Επιχειρήσεων οι οποίες έχουν οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE (Αναθ. 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συλλέγονται δημογραφικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά ταυτοποίσησης και επικοινωνίας όπως και οικονομικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις πιο πάνω στατιστικές μονάδες.

Μέθοδος

Το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων ενημερώνεται σε ετήσια βάση, χρησιμοποιώντας στοιχεία από διοικητικές πηγές και έρευνες που διεξάγονται από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Οι διοικητικές πηγές που χρησιμοποιούνται είναι τα αρχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Φ.Π.Α και του Εφόρου Εταιρειών.

Τα στοιχεία συλλέγονται σε επίπεδο Νομικής μονάδας και στη συνέχεια, αφού γίνει η ενοποίησή τους, δημιουργούνται οι στατιστικές μονάδες "Επιχείρηση" και "Όμιλος Επιχειρήσεων".

Κάλυψη Στοιχείων

Kαλύπτει τις σταστιστικές μονάδες Νομική Μονάδα, Επιχείρηση, Τοπική Μονάδα, Μονάδα Οικονομικής Δραστηριότητας και Ομάδα Επιχειρήσεων οι οποίες έχουν οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE (Αναθ. 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε επίπεδο θεσμικού τομέα, καλύπτει Οργανισμούς (Οικονομικούς και μη), Γενική Κυβέρνηση, Νοικοκυριά και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που εξυπηρετούν νοικοκυριά.

Συχνότητα

Το Μητρώο Επιχειρήσεων ενημερώνεται σε ετήσια βάση.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα του Μητρώου Επιχειρήσεων ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το 2011 υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές
  • Αριθμός επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος
  • Αριθμός υποστατικών κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος
  • Απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος
Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 5 ψηφίων.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2008 για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 192/2009 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 177/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου όσον αφορά τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς, σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών δεδομένων μεταξύ της Επιτροπής (Eurostat) και των κρατών μελών.

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 για τις στατιστικές μονάδες παρατήρησης και ανάλυσης του παραγωγικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Τελευταία Ενημέρωση

16/12/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Θωμάς Γρηγορίου
Αρμόδιος Κλάδος
Μητρώο Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
tgregoriou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602126
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία