Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Συλλογή και καταρτισμός στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, τα αποθέματα, τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις, το εργατικό κόστος και άλλες δαπάνες στους διάφορους τομείς των υπηρεσιών και μεταφορών (τομείς H-J, L-N, P-S  του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2), ώστε να εκτιμηθούν οι διαρθρωτικές εξελίξεις και η συνεισφορά των τομέων στην οικονομία.

Μέθοδος

Δειγματοληπτική έρευνα, με προσωπικές συνεντεύξεις σε δείγμα περίπου 3.500 επιχειρήσεων. Αξιοποιούνται επίσης τα στοιχεία της Έρευνας Πλοιοδιαχείρισης που διενεργείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Κάλυψη Στοιχείων

Η Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών καλύπτει επιχειρήσεις από διάφορους τομείς των υπηρεσιών και μεταφορών (τομείς H-J, L-N, P-S του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2). Καλύπτονται επιχειρήσεις με έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, με κύκλο εργασιών ή που έχουν κάνει κεφαλαιουχικές επενδύσεις κατά το έτος αναφοράς. Η στατιστική μονάδα για την έρευνα είναι η επιχείρηση.

Συχνότητα

Ετήσια

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου και περιλαμβάνονταν σε θεματικές εκδόσεις. Διαθέσιμες θεματικές εκθέσεις αποτελεσμάτων (εκδόσεις) υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή για τα έτη 2003-2014 (ή για τα έτη 2006-2014, ανάλογα με τη θεματική). Από το 2015 και μετά τα αποτελέσματα δημοσιεύονται υπό μορφή πινάκων στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Απασχόληση, Αξία Παραγωγής, Προστιθέμενη Αξία, Αποθέματα, Κεφαλαιουχικές Επενδύσεις, Δαπάνες.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 4 ψηφίων.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις και την κατάργηση 10 νομικών πράξεων στον τομέα των στατιστικών για τις επιχειρήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση

28/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μαργαρίτα Γεωργίου, Καλομοίρα Φράγκου
Αρμόδιος Κλάδος
Μονάδα Στατιστικών Υπηρεσιών και Μεταφορών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mgeorgiou@cystat.mof.gov.cy, kfrangou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602217, 22602220
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία