Στατιστικές της Εκπαίδευσης


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Οι Στατιστικές της Εκπαίδευσης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας για την εκπαίδευση. Δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των μαθητών/φοιτητών, των αποφοίτων, του διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού κλπ., για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης ξεχωριστά. Παρουσιάζονται επίσης στοιχεία που αφορούν στα οικονομικά δεδομένα της εκπαίδευσης.

Μέθοδος

Στα πλαίσια της ετήσιας έρευνας εκπαίδευσης γίνεται απογραφή σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κανονικής Εκπαίδευσης, στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος. Συλλέγονται στοιχεία από όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Συλλέγονται επίσης στοιχεία από διοικητικές πηγές, για το διδακτικό προσωπικό, και τα οικονομικά στοιχεία της εκπαίδευσης.

Κάλυψη Στοιχείων

Καλύπτει όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και τους Παιδοκομικούς Σταθμούς οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Αυτά αφορούν σε περίπου 1.350 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 200.000 μαθητές/φοιτητές και 15.800 διδακτικό προσωπικό.
Η στατιστική μονάδα για την έρευνα είναι το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Συχνότητα

Η έρευνα εκπαίδευσης διεξάγεται σε ετήσια βάση.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα των Στατιστικών της Εκπαίδευσης ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή χρονοσειρών που καλύπτουν τα έτη 1970-2020, όπως επίσης και προκαθορισμένων πινάκων με αναλυτικά στοιχεία για τα έτη από το 2015/2016 έως το 2018/2019, στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και διαδραστικών πινάκων στην online βάση δεδομένων δεδομένων CYSTAT-DB. Διαθέσιμες εκθέσεις αποτελεσμάτων (εκδόσεις) υπάρχουν για τα έτη 2002/2003 μέχρι 2014/2015.


Στοιχεία υπάρχουν, επίσης, διαθέσιμα στον ιστότοπο της Eurostat.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά
Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.
Κύριες Μεταβλητές

Συλλέγονται στοιχεία για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, τους μαθητές/φοιτητές κατά το φύλο, ηλικία, υπηκοότητα και τους κλάδους σπουδών. Επίσης συλλέγονται στοιχεία για το διδακτικό και μη-διδακτικό προσωπικό κατά φύλο, ηλικία, θέση και  τύπο απασχόλησής (πλήρη/μερική). Παρουσιάζονται ακόμα στοιχεία που αφορούν στις τρέχουσες και κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά επίπεδο εκπαίδευσης (δημόσιες/ιδιωτικές).

Συστήματα Ταξινόμησης

α) Επίπεδο Εκπαίδευσης: Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης, ISCED 2011, της UNESCO - Δημοσίευση στοιχείων αναλυτικά.
β) Κλάδοι Σπουδών: Διεθνή Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης, ISCED-F 2013, της UNESCO - Δημοσίευση στοιχείων αναλυτικά.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 452/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παραγωγή και την ανάπτυξη στατιστικών για την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση.

Τελευταία Ενημέρωση

27/04/2023

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου
Αρμόδιος Κλάδος
Εκπαίδευση
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
lnicolaou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602147
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία