Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Η Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχει λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις σε θέματα κατάρτισης των απασχολούμενων. Συγκεκριμένα, διερευνάται η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης που διοργανώνονται εντός ή εκτός της επιχείρησης, η συμμετοχή των απασχολούμενων, το κόστος και η διάρκεια των προγραμμάτων, καθώς και η συμμετοχή των απασχολούμενων σε προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Μέθοδος

Δειγματοληπτική έρευνα που διενεργείται με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (CAWI) το οποίο συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις. Το δείγμα, που περιλαμβάνει 1.600 περίπου επιχειρήσεις για το 2020, επιλέγεται με στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και μέγεθος επιχείρησης.

Κάλυψη Στοιχείων

Η Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης καλύπτει επιχειρήσεις σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από τη Γεωργία, Αλιεία, Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Εκπαίδευση, Δραστηριότητες σχετικές με Ανθρώπινη Υγεία και Κοινωνική Μέριμνα, Δραστηριότητες Ιδιωτικών Νοικοκυριών και Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών. Καλύπτονται επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους.

Η στατιστική μονάδα για την έρευνα είναι η επιχείρηση.

Συχνότητα

Η Έρευνα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης διεξάγεται κάθε 5 χρόνια (έτη αναφοράς: 2005, 2010, 2015, 2020 κλπ).

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Διαθέσιμη έκθεση αποτελεσμάτων (έκδοση) υπάρχει για το έτος 2005. 
Στοιχεία υπάρχουν, επίσης, διαθέσιμα στον ιστότοπο της Eurostat για τα έτη 2005, 2010 και 2015.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Στοιχεία για Απασχολούμενους: Αριθμός απασχολούμενων που πήραν μέρος σε προγράμματα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης κατά φύλο, αμοιβόμενες ώρες εργασίας που αφιερώθηκε στα προγράμματα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πάροχοι προγραμμάτων κατάρτισης που οργανώθηκαν εκτός της επιχείρησης. Κόστος προγράμματων Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων και παράγοντες που περιόρισαν την παροχή τους. Αριθμός απασχολουμένων που πήραν μέρος σε προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστικοί Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2008  (NACE Αναθ. 2) - Δημοσίευση στοιχείων σε επίπεδο 1 ψηφίου. 

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις.

Τελευταία Ενημέρωση

07/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μαρία Κκουσιή
Αρμόδιος Κλάδος
Αγορά Εργασίας
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mkkoushi@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602235
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία