Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (ΕΕΣΔ) στοχεύει στο να συλλέξει συγχρονικά και διαχρονικά μικροδεδομένα σχετικά με την κατανομή του εισοδήματος, τη φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τα μικροδεδομένα αυτά πρέπει να είναι έγκαιρα και συγκρίσιμα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εξετάζει, μεταξύ άλλων, διάφορες πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τη φτώχια, όπως την παιδική φτώχια, την πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και άλλες υπηρεσίες, τη στέγαση, την υπερχρέωση των νοικοκυριών και την ποιότητα ζωής. Είναι επίσης η κύρια πηγή δεδομένων για σκοπούς παραγωγής γρήγορων εκτιμήσεων (flash estimates) για την κατανομή του εισοδήματος και του κινδύνου φτώχιας.  

Μέθοδος

Δειγματοληπτική έρευνα που διενεργείται με προσωπικές  και τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με τη χρήση υπολογιστών (CAPI και CATI). Γίνεται επίσης χρήση διοικητικών πηγών: Μισθοί και Συντάξεις από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Πληρωμές Επιδομάτων από Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (μέσω Κεντρικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ)), Πληρωμές Κοινωνικών Επιδομάτων από Διάφορες Υπηρεσίες του Κράτους (μέσω Κεντρικής Αποθήκης Πληροφοριών (ΚΑΠ)). 

Ακολουθείται εναλλασσόμενος σχεδιασμός 4 υπό-δειγμάτων με την αντικατασταση ενός υποδείγματος κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο το υπό-δείγμα που συμπλήρωσε 4 χρόνια στην έρευνα αφαιρείται και στη θέση του επιλέγεται ένα καινούργιο. Ο σχεδιασμός αυτός είναι κατάλληλος για να καλυψεί την συγχρονική και διαχρονική συνιστώσα της έρευνας. 

Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιείται στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή (9 στρώματα). Σε κάθε στρώμα το δείγμα επιλέγεται με απλή τυχαία δειγματοληψία. Το τελικό μέγεθος του δείγματος (και τα 4 υπο-δειγματα) είναι περίπου 5.000 νοικοκυριά. 

Κάλυψη Στοιχείων

Η ΕΕΣΔ καλύπτει τα νοικοκυριά παγκύπρια.
Η στατιστική μονάδα για την έρευνα είναι το νοικοκυριό και τα μέλη του.

Συχνότητα

Η ΕΕΣΔ διεξάγεται σε ετήσια βάση. 

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα της ΕΣΣΔ ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας. Διαθέσιμες εκθέσεις αποτελεσμάτων (εκδόσεις) υπάρχουν για τα έτη 2005-2008, 2008-2011, 2010-2013, 2011-2014 και 2012-2015. 

Στοιχεία υπάρχουν, επίσης, διαθέσιμα στον ιστότοπο της Eurostat.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Σε επίπεδο νοικοκυριού: 
Στοιχεία κατοικίας, κόστος και συνθήκες στέγασης, οικονομική δυνατότητα να διαθέτει κάποια αγαθά, οικονομική κατάσταση, κοινωνικά επιδόματα και παροχές, παροχή βοήθειας σε/ή από τρίτους, χρηματικά εισοδήματα νοικοκυριού (π.χ. ενοίκια).

Σε επίπεδο ατόμου 16 ετών και άνω:

Δημογραφικά στοιχεία, υγεία, εκπαίδευση, στέρηση υλικών και ατομικών αγαθών, εργασία, εισόδημα από εργασία, εισόδημα από επενδύσεις και ιδιωτικές συντάξεις, επιδόματα ανεργίας, ασθενείας, αναπηρίας, φοιτητικά επιδόματα, αποζημιώσεις λόγω απόλυσης ή πλεονασμού ή αφυπηρέτησης, ποσά από ταμεία προνοίας και συντάξεις.

Στοιχεία ειδικής ενότητας -  Διαφορετική κάθε χρόνο.

Συστήματα Ταξινόμησης

α) Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2) σε επίπεδο 2 ψηφίων.
β) Επάγγελμα: Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση των Επαγγελμάτων, 2008 (ISCO-08) σε επίπεδο 2 ψηφίων.
γ) Επίπεδο Εκπαίδευσης: Διεθνές Πρότυπο Σύστημα Ταξινόμησης Εκπαίδευσης (ISCED 2011
δ) Χώρα Γέννησης: Πρότυπο Σύστημα Ταξινόμησης Χωρών της Eurostat (Eurostat Standard Code list (SCL) GEO).
ε) Υπηκοότητα: Πρότυπο Σύστημα Ταξινόμησης Χωρών της Eurostat (Eurostat Standard Code list (SCL) GEO).

Νομικό Πλαίσιο

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2242 της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των τεχνικών στοιχείων των συνόλων δεδομένων, τον καθορισμό των τεχνικών μορφοτύπων και τον προσδιορισμό των λεπτομερών ρυθμίσεων και του περιεχομένου των εκθέσεων ποιότητας σχετικά με τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας στον τομέα του εισοδήματος και των συνθηκών διαβίωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα άτομα και τα νοικοκυριά με βάση στοιχεία που συλλέγονται από δείγματα σε ατομικό επίπεδο.

Τελευταία Ενημέρωση

24/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Δήμητρα Κώστα, Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Αρμόδιος Κλάδος
Συνθήκες Διαβίωσης
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
dcosta@cystat.mof.gov.cy, chcharalambous@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22605112, 22602241
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία