Ετήσια Στοιχεία για τις Απολαβές


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Τα στοιχεία αναφέρονται στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων και είναι διαθέσιμα σε ετήσια βάση. Πηγή των στοιχείων είναι το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αναφέρονται στους υπαλλήλους μόνο.

Παράγονται πίνακες που περιλαμβάνουν το ετήσιο ποσοστό μεταβολής των απολαβών, τον μέσο όρο των απολαβών ανά έτος, τις απολαβές σε ονομαστικούς όρους κατά οικονομική δραστηριότητα και την κατανομή των εργαζομένων κατά ακαθάριστες απολαβές.  

Μέθοδος

Τα στοιχεία λαμβάνονται από το αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε μηνιαία βάση. Στον υπολογισμό των στοιχείων λαμβάνονται υπόψη οι απολαβές όλων των υπαλλήλων στο αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης). Οι Μέσες Μηνιαίες Απολαβές των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές υπερωριών, το Ταμείο Αδειών, οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων απολαβών προτού αφαιρεθούν οποιεσδήποτε συνεισφορές στα υποχρεωτικά ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των υπαλλήλων που έλαβαν τις απολαβές αυτές. Άτομα που εργοδοτούνται σε ιδιωτικά νοικοκυριά, δηλαδή οι οικιακές βοηθοί, δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία. 

Κάλυψη Στοιχείων

Καλύπτονται όλοι οι οικονομικοί τομείς εκτός των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών ως εργοδοτών και των δραστηριοτήτων των ετερόδικων οργανισμών και φορέων.

Συχνότητα

Ετήσια

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με σχετικό Δελτίο Τύπου. Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το 2009 υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, ετήσια ποσοστιαία μεταβολή απολαβών, απολαβές σε ονομαστικούς όρους και ποσοστιαία κατανομή υπαλλήλων κατά απολαβές.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2)

Νομικό Πλαίσιο

Δεν υπάρχει σχετικό νομικό πλαίσιο.

Τελευταία Ενημέρωση

06/07/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Φάνη Λαγού
Αρμόδιος Κλάδος
Εργατικό Κόστος και Απολαβές
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
plagou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602115
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία