Δείκτης Τιμών Κατοικιών


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) μετρά τις μεταβολές στις τιμές πώλησης των οικιστικών μονάδων (περιλαμβανομένης της αξίας της γης) που αγοράζονται από τα νοικοκυριά. Καλύπτονται τόσο οι καινούργιες όσο και οι υφιστάμενες κατοικίες. Η πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους επι μέρους δείκτες και τους συντελεστές στάθμισης, είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Μέθοδος

Λαμβάνονται δεδομένα σε τριμηνιαία βάση από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπλέον, προσωπικό της υπηρεσίας επισκέπτεται τα Τμήματα του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στις επαρχίες για τη συλλογή επιπλέον χαρακτηριστικών των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στα διοικητικά δεδομένα. Τα δεδομένα στη συνέχεια κατηγοροποιούνται σε δυο στρώματα, στις παλιές και νέες οικιστικές μονάδες και για κάθε στρώμα η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον καταρτισμό του επι μέρους δείκτη είναι το μοντέλο Rolling Window Hedonic. Στη συνέχεια, οι επι μέρους δείκτες σταθμίζονται με βάση το άθροισμα της αξίας των ακινήτων κάθε στρώματος κατά το προηγούμενο έτος.

Κάλυψη Στοιχείων

Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συχνότητα

Τριμηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Ο ΔΤΚΑτ ανακοινώνεται σύμφωνα με προαναγγελθείσες ημερομηνίες έκδοσης που περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο ανακοινώσεων του ιστότοπου της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η ανακοίνωση γίνεται με σχετικό δελτίο τύπου και σχετικό πίνακα στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Δείκτες τιμών: Διακύμανση του δείκτη ανά μήνα, σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ταξινόμηση ECOICOP, διακύμανση του Δείκτη κατά οικονομική κατηγορία κατα μήνα και σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χρονοσειρές με βάσεις 1992, 2005 και 2015, ο πληθωρισμός για την περίοδο 1960-τρέχων έτος και χρονοσειρά δείκτη τιμών εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης για την περίοδο 1990-τρέχων έτος.

Συστήματα Ταξινόμησης

Oι ΔΤΚατ. ταξινομούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες:

  H.1. Αγορές κατοικιών

    H.1.1. Αγορά νέων κατοικιών

    H.1.2. Αγορές υπαρχόντων κατοικιών

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (EΕ) 2016/792 για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών κατοικιών.

Τελευταία Ενημέρωση

04/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Αρμόδιος Κλάδος
Δείκτες Τιμών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602116
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία