Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) καταρτίζεται από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ ώστε να παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία για τις μεταβολές στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών και το ύψος του πληθωρισμού και ειδικότερα για την εκτίμηση του κριτηρίου σύγκλισης και της σταθερότητας των τιμών.

Μέθοδος

Ο ΕνΔΤΚ καταρτίζεται σύμφωνα με μια σειρά τεχνικών μέτρων όπως είναι η χρησιμοποίηση ενιαίας ταξινόμησης των ειδών, η επιλογή του τύπου υπολογισμού των ατομικών δεικτών, η γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη, η κάλυψη των ειδών, το κοινό έτος βάσης (2015=100) κ.ά. Η μεθοδολογία είναι παρόμοια με αυτή του εθνικού ΔΤΚ, με κυριότερες διαφορές (α) την περίληψη των δαπανών των ξένων επισκεπτών στους συντελεστές στάθμισης μόνο του ΕνΔΤΚ και (β) τη συχνότητα αναθεώρησης των συντελεστών, η οποία για τον ΕνΔΤΚ γίνεται ετήσια ενώ για τον εθνικό ΔΤΚ γίνεται πιο αραιά (περίπου κάθε πέντε χρόνια).

Κάλυψη Στοιχείων

Ο ΕνΔΤΚ καλύπτει την τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη του τομέα των νοικοκυριών μόνιμων και μη κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, καλύπτει τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών στη Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται (δηλ. δίνεται βαρύτητα) ανάλογα με τον πληθυσμό. Οι τιμές καταγράφονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και μέσα σε περίοδο 3 βδομάδων κάθε μήνα, εκτός από τις τιμές των φθαρτών και καυσίμων που συλλέγονται σε εβδομαδιαία βάση. 

Συχνότητα

Μηνιαία

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Ο ΕνΔΤΚ ανακοινώνεται σύμφωνα με προαναγγελθείσες ημερομηνίες έκδοσης που περιλαμβάνονται στο ημερολόγιο ανακοινώσεων του ιστότοπου της Στατιστικής Υπηρεσίας. Η ανακοίνωση γίνεται με σχετικό δελτίο τύπου. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα στοιχεία υπό μορφή προκαθορισμένων πινάκων στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Δείκτες τιμών: Διακύμανση του δείκτη ανά μήνα, σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ταξινόμηση ECOICOP, διακύμανση του Δείκτη κατά οικονομική κατηγορία κατα μήνα και σύγκριση με αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, χρονοσειρές με βάσεις 1992, 2005 και 2015, ο πληθωρισμός για την περίοδο 1960-τρέχων έτος και χρονοσειρά δείκτη τιμών εξαιρουμένων των φόρων κατανάλωσης για την περίοδο 1990-τρέχων έτος.

Συστήματα Ταξινόμησης

Ευρωπαϊκή ταξινόμηση της ατομικής κατανάλωσης ανάλογα με τον σκοπό (ECOICOP).

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (EΕ) 2016/792 για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και τον δείκτη τιμών κατοικιών.

Τελευταία Ενημέρωση

04/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Κωνσταντία Παπαγεωργίου
Αρμόδιος Κλάδος
Δείκτες Τιμών
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22602116
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία