Μη-Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Κατά Θεσμικό Τομέα


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή
Παρέχεται πληροφόρηση για την πλήρη ακολουθία μη χρηματοοικονομικών λογαριασμών (συναλλαγές και εξισωτικά μεγέθη) κατά θεσμικό τομέα. Αποτελείται από τους πιο κάτω λογαριασμούς:
- Λογαριασμός παραγωγής,
- Λογαριασμοί πρωτογενούς διανομής εισοδήματος,
- Λογαριασμός δευτερογενούς διανομής εισοδήματος,
- Λογαριασμός χρήσης εισοδήματος,
- Λογαριασμός κεφαλαίου,
- Λογαριασμός μεταβολής της καθαρής θέσης λόγω αποταμίευσης και κεφαλαιακών μεταβιβάσεων,
- Λογαριασμός απόκτησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων.

Οι θεσμικοί τομείς αποτελούνται από ομάδες θεσμικών μονάδων με παρόμοια χαρακτηριστικά και ορισμένοι από αυτούς τους τομείς υποδιαιρούνται σε περαιτέρω υποτομείς.
Μέθοδος
Συλλογή οικονομικών στοιχείων κατά θεσμικό τομέα αλλά και για το σύνολο της οικονομίας από: 
- Κλάδο Δημόσιων Οικονομικών της Στατιστικής Υπηρεσίας για τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης,
- Τομέα Εθνικών Λογαριασμών της Στατιστικής Υπηρεσίας, για τα μακροοικονομικά μεγέθη που αφορούν το σύνολο της οικονομίας,
- Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για τον τομέα της Αλλοδαπής, από στατιστικά στοιχεία του Ισοζυγίου Πληρωμών,
- Τομέα Δημογραφίας, Κοινωνικών Στατιστικών και Τουρισμού της Στατιστικής Υπηρεσίας,
- Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ),
- Μητρώο Επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας,
- Αποτελέσματα ετήσιων οικονομικών ερευνών (Βιομηχανίας, Κατασκευών, Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Υπηρεσιών) της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Κάλυψη Στοιχείων

Οι ετήσιοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων καλύπτουν όλους τους θεσμικούς τομείς με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 (ΕΣΛ 2010).

Συχνότητα

Τα στατιστικά στοιχεία των ετήσιων λογαριασμών θεσμικών τομέων παράγονται σε ετήσια βάση.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία των ετήσιων λογαριασμών θεσμικών τομέων είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας και στον ιστότοπο της Eurostat. Οι χρονοσειρές των στατιστικών στοιχείων είναι διαθέσιμες από το έτος 2010 μέχρι και το τελευταίο έτος που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Οι κύριες μεταβλητές είναι:
- Ακαθάριστη αξία παραγωγής,
- Ενδιάμεση ανάλωση,
- Τελική καταναλωτική δαπάνη,
- Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου,
- Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών,
- Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών,
- Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας,
- Φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών,
- Επιδοτήσεις,
- Εισόδημα περιουσίας,
- Τρέχοντες φόροι εισοδήματος, πλούτου κλπ,
- Κοινωνικές εισφορές και παροχές,
- Τρέχουσες μεταβιβάσεις,
- Κεφαλαιακές μεταβιβάσεις,
- Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
- Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα,
- Διαθέσιμο εισόδημα,
- Αποταμίευση,
- Καθαρή ικανότητα χρηματοδότησης (+) / Καθαρή ανάγκη χρηματοδότησης (-).

Συστήματα Ταξινόμησης

Με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 (ΕΣΛ 2010), υπάρχουν οι πιο κάτω θεσμικοί τομείς:
- S1: Σύνολο Οικονομίας
- S11: Μη Χρηματοοικονομικές Εταιρείες
- S12: Χρηματοοικονομικές Εταιρείες
- S13: Γενική Κυβέρνηση
- S14: Νοικοκυριά
- S15: Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα Που Εξυπηρετούν Τα Νοικοκυριά
- S2: Αλλοδαπή

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση

01/11/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Μιχάλης Παντζιαράς
Αρμόδιος Κλάδος
Εθνικοί Λογαριασμοί
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
mpantziaras@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22605127
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία