Ακαθάριστες Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου (ΑΕΠΚ)


Εκτύπωση


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Περιγραφή

Παρέχεται πληροφόρηση για τις επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου κατά είδος περιουσιακού στοιχείου και κατά οικονομική δραστηριότητα, σε τρέχουσες τιμές, σε μετρήσεις όγκου (σταθερές τιμές) με έτος βάσης 2010 και σε Τιμές Προηγούμενου Έτους.

Μέθοδος

Συλλογή στατιστικών στοιχειών κατά είδος περιουσιακού στοιχείου από:
- Τα αποτελέσματα των ετήσιων οικονομικών ερευνών που διεξάγονται από την Στατιστική Υπηρεσία (π.χ. Έρευνα Βιομηχανίας, Έρευνα Κατασκευών, Έρευνα Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Έρευνα Υπηρεσιών, Έρευνα Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης, Έρευνα Αδειών Οικοδομής και Στέγασης),
- Κλάδο Εξωτερικού Εμπορίου της Στατιστικής Υπηρεσίας, για εισαγωγές και εξαγωγές που αφορούν τα πλοία και αεροσκάφη,
- Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για εισαγωγές και εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών,
- Κλάδος Δημόσιων Οικονομικών, για τον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Κάλυψη Στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία για τις ΑΕΠΚ καλύπτουν όλες τις οικονομικές δραστηριότητες με βάση το σύστημα ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των ΑΕΠΚ στους εθνικούς λογαριασμούς με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010 (ΕΣΛ 2010).

Συχνότητα

Τα στατιστικά στοιχεία για τις ΑΕΠΚ παράγονται σε ετήσια βάση.

Διαθεσιμότητα Στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία για τις ΑΕΠΚ είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας και στον ιστότοπο της Eurostat. Οι χρονοσειρές των στατιστικών στοιχείων είναι διαθέσιμες από το έτος 1995 μέχρι και το τελευταίο έτος που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Συγκρισιμότητα Διαχρονικά

Τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα διαχρονικά.

Κύριες Μεταβλητές

Οι κυριότερες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, που αναλύονται κατά οικονομική δραστηριότητα NACE Rev.2, είναι:
- Κτίρια και κατασκευές,
- Κατοικίες,
- Άλλα κτίρια και κατασκευές,
- Μηχανήματα και εξοπλισμός,
- Εξοπλισμός μεταφορών,
- Καλλιεργούμενοι βιολογικοί πόροι,
- Προϊόντα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Συστήματα Ταξινόμησης

Οικονομική δραστηριότητα: Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Κοινότητα, 2008 (NACE Αναθ. 2) - Η δημοσίευση των στοιχείων είναι κατά οικονομική δραστηριότητα, ανάλυση Α10.

Νομικό Πλαίσιο

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τελευταία Ενημέρωση

29/10/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Άτομο Επικοινωνίας
Κωνσταντία Ρίκκου
Αρμόδιος Κλάδος
Εθνικοί Λογαριασμοί
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
crikkou@cystat.mof.gov.cy
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
22605125
Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία