Συνήθεις Ερωτήσεις

Άνοιγμα Όλων
Η νέα πύλη έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία στους χρήστες, με αυξημένη προσβασιμότητα και με χρήση διαδραστικών εργαλείων. Οι κυριότερες σελίδες της νέας πύλης περιγράφονται πιο κάτω:

• Στατιστικές: Παρουσίαση των στατιστικών ανά θεματική κατηγορία, τα στατιστικά υποθέματα. Κάθε σελίδα στατιστικού υποθέματος περιλαμβάνει σχετικούς συνδέσμους που οδηγούν στη νέα διαδραστική online βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας (CYSTAT-DB), σε προκαθορισμένους πίνακες (excel), σε εκδόσεις, infographics, ανακοινώσεις και σε μεθοδολογικές πληροφορίες σχετικά με το υπόθεμα. Οι σελίδες των στατιστικών υποθεμάτων είναι προσβάσιμες από την αρχική σελίδα (μενού Στατιστικές).

• CYSTAT-DB: Η νέα online βάση δεδομένων στης Στατιστικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για ένα διαδραστικό εργαλείο που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργούν πίνακες για πληθώρα στατιστικών θεμάτων. Το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα στοιχεία. Μέσω του εργαλείου αυτού παρέχεται και η δυνατότητα χρήσης API για απευθείας πρόσβαση σε μηχαναγνώσιμα στοιχεία. Στη σχετική σελίδα υπάρχει, επίσης, αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο χρήστη. Η CYSTAT-DB είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα της πύλης ή εναλλακτικά από τις σελίδες των στατιστικών υποθεμάτων.

• Κύριοι Δείκτες: Στην αρχική σελίδα υπάρχει ειδική ενότητα (στο πάνω μέρος), όπου παρουσιάζονται οι τελευταίες στατιστικές για συγκεκριμένους δείκτες.

• Infographics: Γραφική απεικόνιση στατιστικών στοιχείων, με τη χρήση εικόνων, γραφημάτων και σύντομου λεκτικού με σκοπό την παροχή της γενικής εικόνας για κάποιο στατιστικό θέμα, με τρόπο που να είναι εύκολα κατανοητό στους χρήστες. Τα infographics είναι προσβάσιμα μέσω της αρχικής σελίδας και μέσω των σελίδων για τα στατιστικά υποθέματα.

• Ημερολόγιο Ανακοινώσεων: Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται όλες οι δημοσιευμένες, επιβεβαιωμένες και προκαταρκτικές ανακοινώσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ψάξουν για ανακοινώσεις για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ανά στατιστικό υπόθεμα ή/και τίτλο με τη χρήση φίλτρων. Η σελίδα του ημερολογίου ανακοινώσεων είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα της πύλης και από τις σελίδες στατιστικών υποθεμάτων.

• Προκαθορισμένοι Πίνακες: Στη σελίδα αυτή περιλαμβάνονται προκαθορισμένοι πίνακες στοιχείων σε μορφή excel. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν πίνακες με βάση το στατιστικό υπόθεμα, την περιοδικότητα και το έτος αναφοράς των στοιχείων. Η σελίδα με τους προκαθορισμένους πίνακες είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα και από τις σελίδες των στατιστικών υποθεμάτων.

• Εκδόσεις: Εδώ περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρονικές εκδόσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν πίνακες με βάση το στατιστικό υπόθεμα και την κατηγορία έκδοσης, χρησιμοποιώντας τα σχετικά φίλτρα. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από το μενού «Στατιστικές» της αρχικής σελίδας και από τις σελίδες για τα στατιστικά υποθέματα.

• Συλλογή Στοιχείων: Εδώ περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία, όπως, για παράδειγμα, σημαντικές πληροφορίες για το κοινό, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης της Στατιστικής Υπηρεσίας σε στοιχεία, πληροφορίες για συγκεκριμένες έρευνες (σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και διαδικτυακές έρευνες) και άλλες σχετικές πληροφορίες (συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται, ερωτηματολόγια ερευνών κλπ.). Η σελίδα για τη Συλλογή Στοιχείων είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα (μενού).

• Μεθοδολογία: Εδώ περιλαμβάνονται μεθοδολογικές πληροφορίες σχετικά με τις στατιστικές έρευνες / εργασίες της Στατιστικής Υπηρεσία. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται κατά στατιστικό υπόθεμα με την παροχή σχετικών συνδέσμων. Επιπρόσθετα, η σελίδα παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το πλαίσιο ποιότητας, τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται και πρόσβαση σε εκθέσεις ποιότητας / μεταδεδομένων, ερωτηματολόγια ερευνών και άλλα σχετικά θέματα. Οι μεθοδολογικές πληροφορίες διασυνδέονται με προκαθορισμένους πίνακες, όπου αυτό εφαρμόζεται. Η σελίδα για τη Μεθοδολογία είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα (μενού).

• Η Στατιστική Υπηρεσία: Στη σελίδα αυτή περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τη Στατιστική Υπηρεσία και τις πολιτικές της, το νομικό πλαίσιο για τις επίσημες στατιστικές, το Εθνικό Στατιστικό Σύστημα και το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Η σελίδα για τη Στατιστική Υπηρεσία είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα (μενού).

• Επικοινωνία: Στη σελίδα αυτή περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την επικοινωνία με τη Στατιστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, παρέχεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας για γενικές πληροφορίες, αίτηση για δεδομένα (μικροδεδομένα ή κατά-παραγγελία στοιχεία), για υποβολή εισηγήσεων, παραπόνων, αιτημάτων για εκπαιδευτικές επισκέψεις ή για παροχή βοήθειας σχετικά με ευρωπαϊκές στατιστικές. Οι χρήστες μπορούν επίσης να βρουν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες εργοδότησης στη Στατιστική Υπηρεσία, στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό της και πληροφορίες για τη διεύθυνση των γραφείων της Υπηρεσίας. Η σελίδα για την Επικοινωνία είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα (μενού).

• Υπηρεσίες: Παρέχονται σύνδεσμοι για πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει η Στατιστική Υπηρεσία. Δηλαδή η σύνδεση στην πύλη, η Υπηρεσία Ειδοποίησης, η υπηρεσία για RSS Feeds, η υπηρεσία iCalendar, η παροχή κατά παραγγελία στοιχείων, η παροχή μικροδεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς και η παροχή βοήθειας για ευρωπαϊκές στατιστικές. Η σελίδα είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα (μενού).
CYSTAT-DB είναι η online, διαδραστική βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας, που προσφέρει στον χρήστη τη δυνατότητα να δημιουργήσει τον πίνακα που επιθυμεί, να τον μορφοποιήσει, να κάνει υπολογισμούς με τα δεδομένα που περιλαμβάνει και να τον αποθηκεύσει στον υπολογιστή του σε όποια μορφή επιθυμεί από αυτές που προσφέρονται. Επίσης, μπορεί να αποθηκεύσει κάποιος το αίτημά του και χρησιμοποιώντας το σε μεταγενέστερο στάδιο να παίρνει ενημερωμένο τον πίνακα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.

Πρόσβαση στη CYSTAT-DB επιτυγχάνεται μέσω της αρχικής σελίδας της Πύλης της Στατιστικής Υπηρεσίας (Στατιστικές > Σχετικοί Σύνδεσμοι > CYSTAT-DB).
Όλα τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας προσφέρονται δωρεάν στους χρήστες. Χρέωση υπάρχει για τις έντυπες εκδόσεις, για την παραγωγή στατιστικών κατά παραγγελία και για την παροχή μικροδεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς.
Ναι, στοιχεία και πληροφορίες που υπάρχουν στην πύλη μπορούν να αναδημοσιευθούν με την προϋπόθεση ότι, δηλώνεται η πηγή των πληροφοριών, δηλαδή η Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στους εγγεγραμμένους χρήστες προσφέρεται δωρεάν η Υπηρεσία Ειδοποίησης, μέσω της οποίας μπορουν να λαμβάνουν ειδοποίηση σχετικά με νεότερα στοιχεία σε στατιστικά θέματα που τους ενδιαφέρουν (ανακοινώσεις, εκδόσεις, προκαθορισμένοι πίνακες) και σχετικά με το ημερολόγιο ανακοινώσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ναι, με τη λειτουργία της νέας Πύλης, καθίσταται αναγκαία η επανεγγραφή σας ως χρήστης για να μπορέσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία Ειδοποίησης που προσφέρεται. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα, μεταβαίνοντας στη σχετική σελίδα εγγραφής που θα υπάρχει στη νέα Πύλη (Υπηρεσίες > Σύνδεση > Εγγραφείτε Εδώ) και ακολουθώντας τη σύντομη διαδικασία που προβλέπεται.
Θα πρέπει να μεταβείτε στη σελίδα "Σύνδεση στην Πύλη" που είναι προσβάσιμη από την αρχική σελίδα, στο μενού Υπηρεσίες (Σύνδεση).

Στο κάτω μέρος της σελίδας, ακολουθήστε τον σύνδεσμο "Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε εδώ.", συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα σχετικά πεδία της ιστοσελίδας και ακολουθήστε τη σύντομη διαδικασία.
Για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα του προφίλ σας θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην Πύλη επιλέγοντας "Υπηρεσίες > Σύνδεση" από το κυρίως μενού ή ακολουθώντας το σύνδεσμο του σχετικού εικονιδίου που βρίσκεται κάτω από το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας (header).

Αφού συνδεθείτε, θα εμφανιστεί κάτω από το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της σελίδας (header) το εικονίδιο πρόσβασης στη σελίδα του προφίλ σας. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο θα μεταβείτε στη σελίδα του προφίλ σας.
Μεταβείτε στην ιστοσελίδα "Σύνδεση με την Πύλη" (πρόσβαση από το μενού "Υπηρεσίες" της αρχικής σελίδας - "Σύνδεση") και ακολούθως πατήστε τον σύνδεσμο "Ξεχάσατε τον κωδικό;" και ακολουθήστε τη σχετική διαδικασία.
Ναι μπορείτε, μέσω της Υπηρεσίας Ειδοποίησης. Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή για να λαμβάνετε μέσω email τις νέες καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα σε Προκαθορισμένους Πίνακες, Ανακοινώσεις και Εκδόσεις, καθώς και ενημέρωση στο Ημερολόγιο Ανακοινώσεων.
Όχι, η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες.
Το Ημερολόγιο Ανακοινώσεων ενημερώνεται κάθε Παρασκευή και περιλαμβάνει τις ημερομηνίες των ανακοινώσεων που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν την εβδομάδα που ακολουθεί και παράλληλα δίνονται οι προκαταρκτικές ημερομηνίες σχεδόν όλων των επαναλαμβανόμενων ανακοινώσεων για τον τρέχοντα μήνα και τους επόμενους τρεις.

Ακόμη, παρέχεται δυνατότητα στον χρήστη να ανατρέξει σε ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν παλαιότερα, καθορίζοντας την χρονική περίοδο αναζήτησης μέσω των σχετικών φίλτρων που παρέχονται στη σελίδα του Ημερολογίου Ανακοινώσεων.
Η Επιβεβαιωμένη Ανακοίνωση δηλώνει ότι έχει καθοριστεί η ημερομηνία δημοσίευσης (επιβεβαιωμένη) την συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ για την Προκαταρκτική Ανακοίνωση η ημερομηνία δημοσίευσης είναι προκαταρκτική και είναι δυνατό να αλλάξει.
Παλαιότερες Ανακοινώσεις μπορείτε να εντοπίσετε στη σελίδα του Ημερολογίου Ανακοινώσεων χρησιμοποιώντας τα φίλτρα για επιλογή της χρονικής περιόδου που σας ενδιαφέρει.

Με τον ίδιο τρόπο στη σελίδα με τους Προκαθορισμένους πίνακες, μπορείτε να εντοπίσετε παλαιότερα στοιχεία, επιλέγοντας το έτος αναφοράς που σας ενδιαφέρει από τα φίλτρα που παρέχονται.
Οι ημερομηνίες αυτές δηλώνουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση του κάθε πίνακα.
Τα αποτελέσματα των ερευνών καθώς επίσης και στατιστικές που καταρτίζονται από τη Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύονται σε ηλεκτρονικές εκδόσεις, κυρίως και διατίθενται στο κοινό. Υπάρχει επίσης περιορισμένος αριθμός έντυπων εκδόσεων. Λεπτομερή στοιχεία για όλες τις Εκδόσεις (υφιστάμενες και ιστορικές) υπάρχουν στο δημοσίευμα (αγγλική έκδοση) "Κατάλογος Εκδόσεων". Οι ηλεκτρονικές εκδόσεις διατίθενται δωρεάν στην πύλη της Στατιστικής Υπηρεσίας (σε αρχεία pdf) στην ιστοσελίδα Εκδόσεις. Οι έντυπες εκδόσεις πωλούνται από τα Γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και το Κυβερνητικό Τυπογραφείο.
Στην ιστοσελίδα Εκδόσεις της πύλης μας, μπορείτε να ανατρέξετε σε όλες τις προηγούμενες ηλεκτρονικές εκδόσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα για το στατιστικό υπόθεμα ή την κατηγορία εκδόσεων ώστε να εντοπίσετε ευκολότερα τις εκδόσεις που σας ενδιαφέρουν. Σχετικά με έντυπες εκδόσεις, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο δημοσίευμα "Κατάλογος Εκδόσεων" (αγγλική έκδοση) που είναι επίσης διαθέσιμο στην ιστοσελίδα των εκδόσεων ή να αποταθείτε στη Στατιστική Υπηρεσία απευθείας (Επικοινωνία).
Όχι, η ηλεκτρονική και η έντυπη μορφή μιας έκδοσης έχουν πανομοιότυπο περιεχόμενο.
Τα τελευταία χρόνια στόχος της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι, να αυξηθεί ο αριθμός των ηλεκτρονικών εκδόσεων αφού διατίθενται δωρεάν στους χρήστες και είναι πιο εύκολα προσβάσιμες. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των έντυπων εκδόσεων έχει πλέον μειωθεί σημαντικά.
Για να ανοίξετε τα αρχεία pdf χρειάζεστε το λογισμικό "Acrobat Reader" της Adobe. Μπορείτε εύκολα να το κατεβάσετε από το διαδίκτυο δωρεάν.
Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται στο μεγάλο μέγεθος του αρχείου σε συνδυασμό με την ταχύτητα της πρόσβασής σας στο Διαδίκτυο. Δοκιμάστε να αποθηκεύσετε το αρχείο αντί να το ανοίξετε απευθείας. Πατώντας δεξί κλικ, επιλέγετε "save target as"/"save link as" και αποθηκεύετε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
Όλες οι έντυπες εκδόσεις διατίθενται προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και από το Γραφείο της Στατιστικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία. Η πληρωμή γίνεται είτε με μετρητά είτε με επιταγή, στο όνομα του «Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας, Λευκωσία».

Επίσης, οι χρήστες μπορούν να λάβουν έντυπα δημοσιεύματα και μέσω ταχυδρομείου, κάνοντας την παραγγελία τους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη Στατιστική Υπηρεσία στο enquiries@cystat.mof.gov.cy. Όταν ληφθεί η παραγγελία, αποστέλλεται, με ηλεκτρονικό μήνυμα, τιμολόγιο στο οποίο περιλαμβάνεται η παραγγελία, το κόστος των δημοσιευμάτων και το κόστος αποστολής με ταχυδρομείο. Ο χρήστης εκδίδει επιταγή με το ολικό ποσό στο όνομα του «Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας, Λευκωσία» και την αποστέλλει στα γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στη Λευκωσία (Στατιστική Υπηρεσία, Οδός Μιχαηλ Καραολή, 1444, Λευκωσία) και η Στατιστική Υπηρεσία με την παραλαβή της επιταγής αποστέλλει τα δημοσιεύματα στη διεύθυνση του χρήστη (η οποία δηλώνεται από την αρχή).
Ναι, διαθέσιμες μεθοδολογικές πληροφορίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα "Μεθοδολογία" της Πύλης, όπου μπορείτε να επιλέξετε το στατιστικό υπόθεμα που σας ενδιαφέρει και να δείτε τις διαθέσιμες μεθοδολογικές πληροφορίες ανά έρευνα/εργασία. Επιπρόσθετα, δίδεται πρόσβαση στη σελίδα "Εκθέσεις Ποιότητας / Μεταδεδομένων", όπου περιλαμβάνονται εκθέσεις ποιότητας / μεταδεδομένων ανά στατιστικό υπόθεμα. Αντίστοιχα μπορείτε να μεταβείτε σε ιστοσελίδες με τα ερωτηματολόγια ερευνών της Στατιστικής Υπηρεσίας, με πληροφορίες για το πλαίσιο ποιότητας, πληροφορίες για τα συστήματα ταξινόμησης και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία.

Πρόσβαση σε μεθοδολογικές πληροφορίες, δίδεται και από τη σελίδα με τους Προκαθορισμένους Πίνακες (εικονίδιο "M" δίπλα από πίνακες), καθώς επίσης και από τις σελίδες των στατιστικών υποθεμάτων.

Το εικονίδιο "Μ" υποδηλώνει τη διαθεσιμότητα σχετικών μεθοδολογικών πληροφοριών.
Η δομή Euro SDMX Metadata Structure (ESMS) περιλαμβάνει την περιγραφή των μεταδεδομένων (μεθοδολογικές πληροφορίες) που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση των στατιστικών δεδομένων καθώς και για την παροχή συνοπτικών πληροφοριών χρήσιμων για την αξιολόγηση τόσο της ποιότητας των δεδομένων όσο και της διαδικασίας παραγωγής γενικότερα. Οι γενικές έννοιες είναι συμβατές με αυτές του προτύπου SDMX.
Ερωτηματολόγια Ερευνών σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf), είναι προσβάσιμα από τη σελίδα "Μεθοδολογία" και απο τη σελίδα "Συλλογή Στοιχείων" (από το κυρίως μενού της πύλης).
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που ταιριάζει καλύτερα με το αίτημά σας, από τις σχετικές φόρμες στο μέρος Επικοινωνία στην πύλη μας (κυρίως μενού της πύλης).
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας "Γενικές Πληροφορίες" στο μέρος "Επικοινωνία" στην πύλη μας (κυρίως μενού της πύλης).

Στοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία