Εκτύπωση


Νέα Έκδοση: Στατιστικές της Εκπαίδευσης

2014/2015

30/08/17

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2014/15. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/ φοιτητών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού καθώς επίσης και για τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι: (α) Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.311 εκπαιδευτικά ιδρύματα, 14.228 εκπαιδευτικοί, και 178.116 μαθητές/φοιτητές, που αναλογούν σε 12,5 μαθητές/φοιτητές ανά εκπαιδευτικό. (β) Από το σύνολο των μαθητών και φοιτητών, ποσοστό 71,8% φοιτούσαν σε δημόσια/κοινοτικά σχολεία και 28,2% σε ιδιωτικά. (γ) Οι εγγραφές των μαθητών/φοιτητών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 29.628, Δημοτική 53.426, Μέση 57.161, Μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια 347, Τριτοβάθμια 37.166 και Ειδική εκπαίδευση (δ) Οι Κύπριοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούσαν στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο αριθμούσαν 23.980, ενώ οι ξένοι φοιτητές 13.186. Από το σύνολο των φοιτητών, το 83,9% φοιτούσε σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και το 16,1% σε Μη-Πανεπιστημιακά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (ε) Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν €1.142,2 εκ. για το 2014, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 13,4% του Κρατικού Προϋπολογισμού και το 6,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €4.956, Δημοτική €6.230, Μέση €9.611 και Τριτοβάθμια €10.795. Η έκθεση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €13,50 .

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία