Εκτύπωση


Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων

2016

31/01/18

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ειδική έκθεση «Έρευνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων, 2016». Στην έκθεση, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Κανονικής Εκπαίδευσης, της Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης και της Άτυπης Μάθησης. Η συμμετοχή αυτή, παρουσιάζεται κατά φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, κύρια δραστηριότητα και τόπο διαμονής του ερωτώμενου. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες για τη συμμετοχή, το διδακτικό χρόνο, τους λόγους συμμετοχής καθώς και στοιχεία για τις γνώσεις άλλων γλωσσών πέραν της μητρικής. Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: (α) Η συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες μάθησης Κανονικής ή Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, δείκτης «Δια Βίου Μάθησης» ανέρχεται στο 48,1%. Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 56,6% και των γυναικών στο 40,4%. (β) Η συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες μάθησης Κανονικής Εκπαίδευσης ανέρχεται στο 3,0%. Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 3,1% και των γυναικών στο 2,9%. (γ) Η συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης ανέρχεται στο 47,2%. Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 55,6% και των γυναικών στο 39,4%. (δ) Ποσοστό 64,2% του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών με ανώτατο επίπεδο μόρφωσης την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχει σε δραστηριότητες μάθησης Κανονικής ή Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης , δείκτης «Δια Βίου Μάθησης». (ε) Από τα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης ποσοστό 50,7% συμμετείχε σε μία μόνο δραστηριότητα, 25,7% σε δύο, 10,5% σε τρεις και 13,1% σε τέσσερεις ή περισσότερες. (στ) Ποσοστό 70,8% από τα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, συμμετείχαν σε τουλάχιστον μια δραστηριότητα η οποία σχετιζόταν με την εργασία τους. (ζ) Ποσοστό 68,6% από τα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες μάθησης Μη-Κανονικής Εκπαίδευσης, συμμετείχαν σε μία τουλάχιστον δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των αμειβόμενων ωρών εργασίας. (η) Η ετήσια μέση δαπάνη ανά δραστηριότητα μάθησης στη Μη-Κανονική Εκπαίδευση, ανέρχεται στα €372. (θ) Ο μέσος αριθμός διδακτικών ωρών που αφιερώθηκαν ανά δραστηριότητα μάθησης στη Μη-Κανονική Εκπαίδευση ήταν 38 ώρες. (ι) Η συμμετοχή του πληθυσμού ηλικίας 25-64 χρονών σε δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης ανέρχεται στο 96,1%. Το ποσοστό συμμετοχής των αντρών ανέρχεται στο 94,9% και των γυναικών στο 97,1%. (κ) Από τα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες Άτυπης Μάθησης, το 79,4% «Ζήτησε να μάθει κάτι από ένα συγγενή ή φίλο ή συνάδελφο». Η Έκθεση είναι διαθέσιμη μόνο σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣτοιχεία Επικοινωνίας
Οδός Μιχαήλ Καραολή
1444 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22602129
Φ: +357 22661313
E: enquiries@cystat.mof.gov.cy
GovLogo
©2021 Κυπριακή Δημοκρατία, Στατιστική Υπηρεσία